42 Articles

15 ጥቅምቲ 2021

ወርሒ ጸሊም ታሪኽ - ታሪኽና

ኣብቲ ንፍርቂ ዘመን ዝገበርናዮ ዕዮ ምስቶም ኣዝዮም እተገለሉ ማሕበረሰባት ብንጥፈት ሰሪሕናን ተጸሊናን ኢና ።

blogታት
5 ጥቅምቲ 2021

ወርሒ ጸሊም ታሪኽ — መንበሪ

ኣብ ለንደን ዝነብሩ ጸለምቲ ኣብቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ ሰብኣዊ መሰላት እንተላይ ኣብ ኣባይቲ ኣድልዎ ይወርዶም ኢዩ ።

blogታት
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ