blogታት

ክልሰ-ሓሳብ ለውጢ ዚገልጽ ስእሊ
13 መጋቢት 2023

ክልሰ- ሓሳብ ለውጢ

ብዛዕባ ዕቤትን ትምህርትን ናይቲ ሓድሽ ክልሰ - ሓሳብ ለውጢ ካብ ሊንዳ ሂን እትበሃል ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.

blogታት
ሓደ መንእሰይ ኣብ ኣፍ ልቡ ተምበርኪኹ ኾፍ ኢሉ ኸም ዘሎ ዜርኢ ምስላ ኣሎ። ውጥረትን ድኻምን ዘለዎ እዩ ዚመስል ።
6 መስከረም 2022

ሓድሽ ዋጋ መነባብሮና

ዋጋ ናይ ህይወት ቅልውላው ንመንእሰያት ለንደን ናብ ተስፋ ዘቝርጽ ኵነታት ክድርብዮም ኣይንፈቕደሉን ኢና ስለዚ ስጕምቲ ወሲድና ኢና።

blogታት
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ