ስለምንታይ ኢና ምሳና እንሓብር ?

ተልእኾናን ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትናን ትማቐሉ እንተደኣ ዄንኩምን ኣብ መላእ ዓለም ለውጢ ኣብ ምፍጣር ቀጥታዊ ግደ ኽትህልወኩም እንተ ደሊኹምን ኒው ሆሪዝዮን እትቕጽል ዝበለጸ ሞያኹም ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እታ ጕጅለና ኣብ ጐድኒ እቲ ንዕዮና ዘለዎም ፍቕሪ ካብዚ ዝስዕብ ትጥቀም -

  • ኣብ ዓመት 30 መዓልቲ ዕረፍቲ
  • ኣስራሒ ንጕጅለ ናይ ብሕቲ እስትሕጋግ ክፍሊት ክሳዕ 6% ዝኸውን ወፈያ ገበረ
  • ስሩዕ ምግቢ ሰራሕተኛታት
  • ናይ ስራሕ መደብ ብሽክለታ
  • ናጻ ናይ ዓይኒ ፈተና
  • ካብ ናይ ቤት ህያባት ምዕያይ
  • ፖሊሲ ልቓሕ ሰራሕተኛታት

ኣብ ለንደን ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ንምጥፋእ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ሓደ ኻብቲ ብሉጽ ስርዓታት ምርኣይና እዩ ።

ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ፍልልይ ንምልላይን ኣኽቢርካ ንምርኣይን ፍትሕን ማዕርነትን ንምርግጋጽን ቈራጽነት ገበረ፣ ከም ኣስራሒን ኣላዪ ኣገልግሎትን መጠን እውን ሓዊስካ ዘይማዕርነትን ጕድኣትን ንምእላይ ጻዕሪ ምግባር።

ኣስራሒ ኸም ምዃንና መጠን ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ -ሰብ ዓቕሙ ምሉእ ብምሉእ ንኺግንዘብ ምእንቲ ኽንሕግዞ ሓይሊ ኽንህቦን ክንድግፎን ከምኡውን ብእተኻእለና መጠን ተዓጻጻፍነት ከነቕርብ ኢና እንደሊ ። እዚ ሜላ እዚ በበይኑ ዝዓይነቱን ምእታውን ንምድንፋዕን ንምምዕባልን ኣገዳሲ ኸም ዝዀነ ንኣምን ኢና ።

ኣብ ማሕበረሰብናን ኣብ ውሽጢ ሰራሕተኛታትናን ዘሎ ናይ ሓቂ ፍልልይ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ስጕምቲ ንምውሳድ ፍቓደኛ ምዃን ከም ዘጠቓልል ንፈልጥ ኢና ። ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋንን ብእተኻእለመጠን መጠን ንጽልዋ እዚ ኣድልዎ እዚ ኣወንታዊ ብዝዀነ መገዲ ንምዕራይ ክንጽዕር ኢና ። ዝዀነ ይኹን እንወስዶ ስጕምቲ ብሕጋዊ መገዲ ዚሰማማዕን ምስቲ ተጠቀምትን ሰራሕተኛታትን ዋጋ ኸም ዘለዎምን ከም ዚኽበሩን ንምግባር እንጥቀመሉ ሜላ ዚሰማማዕን እዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ባዶ ቦታ

Volunteer Kitchen Assistant (VKA001)

For young people accessing our day centre, our free lunch is often the most important meal of the day.

We are looking for a regular volunteer to support our Chef with preparing and serving a delicious hot lunch and keeping our kitchen clean and tidy.

If you have experience working or volunteering in a kitchen environment and are passionate about making a difference to the lives of young people, we would love to hear from you!

Click here for more information and how to apply

ተወሳኺ ዝርዝር ፎርም

Volunteer ESOL Tutor (VET001)

We are looking for a volunteer to deliver weekly English conversation classes on a range of topics to young people with a range of abilities.

If you have experience teaching spoken English to groups and are passionate about making a difference to the lives of young people, we would love to hear from you!

Click here for more information and how to apply

ተወሳኺ ዝርዝር ፎርም

ናይ ተማሃሮ ቦታ

We are currently accepting applications for student placements beginning June 2024 or later at New Horizon Youth Centre with our frontline teams.

ተማሃሮ ኣብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ምቕማጥካ ኣብ ለንደን ግዳም ሓደር ወይ ድሕንነት ምስ ዘይብሎም መንእሰያት ኣብ ግንባር ኰይኖም ንኽትዓዪ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ። ከም እኒ ጕጅለ ስራሕ መንእሰያት ጥዕና መንበሪ ኣባይቲ ከምኡውን ጕጅለታት ወፍሪ ዝኣመሰለ እተፈላለያ ጕጅለታት ከተጽልል ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ብዛዕባ እቶም ኣብ ለንደን ዘለዉ ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ዘሎካ ምርዳእ ከተመሓይሽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኒው ሆሪዝዮን ሕደ ዝዀና ኽልተ መዓልቲ የብለንን ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ማእከልና ዄንካ ንጽብሒቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኽትከይድ ከለኻ ምስታ ኣብ ጐደናታት ናባና እትሰብኽ ጕጅለ ዄንካ ኽትከይድ ከለኻ ወይ ከኣ መንእሰያት ናብ ቤትማእሰርቲ ኺመጹኻ ኸተቀላጥፍ ትኽእል ኢኻ።

ብቕዓታት

ኣብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን እንተ ወሓደ ንሰለስተ ወርሒ ዚኸውን ቦታ ስለ ዘሎ ተመሃሮ ኣብ ሰሙን እንተ ወሓደ 14 ሰዓት ኪመባጽዑ ንሓትቶም ኢና። ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ዚርከብ ዝለዓለ ደረጃ ዚስራዕ ትካል (ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ልዕሊኡ) ግቡእ ምዝገባ ኸተርኢ ትኽእል ኢኻ፣ ነቶም 18 ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኦም ተመሃሮ ጥራይ ኢና ኽንህቦም እንኽእል።

ከም ስራሕ መንእሰያት ገበን ማሕበራዊ ስራሕ ኣህጉራዊ ማሕበራዊ ስራሕ ምዕባለ ማሕበረሰብ ከምኡውን ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ዝኣመሰለ ኮርሳት ዘጽንዑ ተማሃሮ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰምዕ ኢና እንተዀነ ግን ናይ ምእታው ብቕዓት እንተኣልዩኩምን ዝያዳ ኽትፈልጡ እንተ ደሊኹምን በጃኹም ተራኸቡ።

እቲ ዘሕዝን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ብቕዓታት ዘየማልእ ናይ ተማሃሮ ቦታ ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንተመሃሮና ሕክምናዊ ምቍጽጻር ዘድልዮ ኣብ ጥዕና እተመርኰሰ ቦታ ወይ ቦታ ኽንቅበሎም ኣይንኽእልን ኢና።

ናይ ተማሃራይ ቦታ ንምርካብ ኣመልኪትካ በጃኻ ነቲ ኣብ ኒው ሆሪዝዮን መንእሰያት ማእከል ንምእታውን ንምምሃርን ዘሎካ ተገዳስነት እትገልጽ ሓጺር ገበር ዘለዋ ደብዳበ ከምኡውን ቅዳሕ እቲ ዩኒቨርሲቲኻ [email protected]

We are currently accepting applications beginning June 2024 or later.

"ሰራሕተኛታትና ምሉእ ግዜና ቦታና ወይ ወለንተኛታትና ንዕዮና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ። እቲ ምስቶም ዚኣምኖም ሰብ ዘይነበሮም መንእሰያት ዚሃንጽዎ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ እቶም እንድግፎም ሰባት እንርእዮ ዓብዪ ኣወንታዊ ለውጥታት ኣገዳሲ እዩ" በለ።

ፊል ከሪ CEO
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ