ኣብ ማእከል መዓልቲ እንታይ ይግበር ኣሎ?

ድሮ ናይ መጀመርታ ርክብእንተ ጌርካ እሞ ምሳና ትዓዪ እንተ ኣሊኻ ናብቲ ኣብ ማእከልና ዚግበር ንጥፈታት ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። ካብ ምውስዋስ ኣካላት ኣትሒዙ ኽሳዕ ኢደ-ጥበብ ጕዕዞታት ከምኡውን ናይ ትያትር ኣብያተ-ትምህርቲ ንዅሉ ሰብ ዝኸውን ነገር ኣሎ።

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ