ናይ ብሕትና ፖሊሲ

እቲ ኒው ሆሪዝዮን ዚገብሮ ዕዮ ብሓገዝን መምርሕን ርእይቶን እቶም እተፈላለዩ እተዋፈሩ ሰባት እንተላይ ብገንዘብ ብሕጋዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ብመንእሰያት ጥራይ እዩ ኺግበር ዚከኣል ። እዚ ኸኣ ካልኦት ንኺኣምኑና ንጽህናና ኸም ዘሎና ኸነረጋግጽ ኣሎና ። ኣብ ኵሉ መዳይ ዕዮና ሓበሬታ ብኸመይ ከም እንእክብን ከም እንጥቀምን ከም እነልግስን ብግልጺ ኽንዛረብ ንደሊ ኢና ።

ነቲ 'ናይ ንግዲ ነቐፌታ' ዝዀነ ሓበሬታ ጥራይ ኢና እንእክቦን እንኽዝኖን። እዚ ሓበሬታ እዚ ገንዘብ ንኽንእክብ ብዛዕባ እቲ ዘሕደርናዮ ጽልዋ ጸብጻብ ንኽንህብ ኣገልግሎትና ንኸነመሓይሽ ከምኡውን ንሕግን ብሉጽ ልምድን ንኽንስዕብ ይሕግዘና ። እዚ ኣዘውቲርካ ይምርመር ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ከኣ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ይውገድ ።

ንብሕታዊ ጕዳያት ጕጅለናን ደገፍትናን ተጠቀምቲ ኣገልግሎትናን ኣርዚንና ኢና እንርእዮ ሓበሬታኹም ምስ ሕጊ GDPR ብምስምማዕ ድሕንነት ከም ዝህልዎ ንምግባር ከኣ ኵሉ ግቡእ ስጕምትታት ክንወስድ ኢና።

ሓድሽ ሆሪዝዮን ማእከል መንእሰያት — ናይ ምስጢር ምልክታ

ኒው ሆሪዝዮን ማእከል መንእሰያት ነቶም ካብ 16-24 ዝዕድሚኦም ግዳም ሓደር ዝዀኑ ወይ ኣብ ለንደን ድሕንነት ዘይብሎም መንእሰያት ይድግፎም ኢዩ። ኤን. ኣይ. ሲ. ከም ተቘጻጻሪ ሓበሬታ መጠን ነቲ ንመንእሰያትን ንሰራሕተኛታትን ንኻልኦት እተዋፈሩ ሰባትን ሒዝዎ ዘሎ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ንምክንኻንን ንምሕላውን ከምኡውን መሰላቶምን ናጽነቶምን ንምሕላው ቈራጽነት ገበረ። ዕላማ እዚ ፖሊሲ እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ትሕቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ሓለዋ ሓበሬታ 2018 (GDPR) ዘሎ ሕጋዊ ግዴታታት ከም ዚፍጸም ምግባር ንዅሉ እቲ ብሕታዊ ሓበሬታኦም ብኸመይ ከም ዚተሓዝ ንምሕባር እዩ።

ነቲ ናይ ምስጢር ፖሊሲና ምሉእ ብምሉእ ኣብዚ ኣራግፎ።

ናይ ብሕትና ፖሊሲ መርምር

'ናይ ብሕቲ ሓበሬታ' እንታይ ኢዩ?

ናይ ብሕቲ ሓበሬታ

ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ንሓደ ህያው ሰብ ንምልላይ ክውዕል ዝኽእል ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ኢዩ ። ንኣብነት ስምን ኣድራሻን ። መንነትና በቲ ሓበሬታ ጥራይ ወይ ምስ ዝዀነ ይኹን ካልእ ሓበሬታ ተተሓሒዙ ወይ ክንውንኖ ንኽእል ኢና ።

ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ብኸመይ ኢና እነዐርዮ? ስለምንታይከ?

ኤን. ኣይ. ሲ. ምስቲ ኣብ ትሕቲ GDPR ዘለዎ ግዴታታት ይሰማማዕ ኢዩ ። ሓበሬታኻ ስለምንታይ ከም እተቐበልና ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ዚስዕብ ዕላማታት ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ንጥቀመሉ ኢና፦

 • - ብዛዕባ ሕቶኻ ወይ ጕዳይካ ምሳና ንምርኻብ
 • - ናብተን ኪሕግዛኻ ዚኽእላ ኻልኦት ማሕበራት መገላግልቲ ንምምሕልላፍ
 • - ብዛዕባ ዕዮና እዋናዊ ሓበሬታና ወይ ዜናና ኽሕብረካ
 • - ወፈያታት ንምዕያይ
 • - ምላሽ ንምሃብ

ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ኽንምርምሮ እንኽእል ብቑዕ ምኽንያት እንተ ኣልዩና ጥራይ ኢና ። ነዚ መስርሕ እዚ እንገብረሉ ሕጋዊ መሰረት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

 1. ስምምዕ - NHYC ንመለክዒታትካ ንእተወሰነ ዕላማ ኸዐርዮ ተሰማሚዕካ ኢኻ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ድማ ፍቓድካ ኸተልግስ ትኽእል ኢኻ ። (ምስ መሰላት ዕቝባ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምትእስሳር)
 2. ውዕል - እቲ መስርሕ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎና ውዕል ኣድላዪ እዩ ፣ ወይ ከኣ ውዕል ቅድሚ ምግባርና ፍሉይ ስጕምትታት ክንወስድ ስለ ዝሓተትኩምና እዩ ።
 3. ሕጋዊ ተገዳስነት - እቲ መስርሕ ንሕጋዊ ረብሓታትካ ወይ ንሕጋዊ ረብሓታት ሳልሳይ ሰብ ኣድላዪ ኢዩ እንተ ዘይኰይኑ ነቲ ሕጋዊ ረብሓታት ዝበልጽ ናይ ውልቀ - ሰብ ብሕታዊ ሓበሬታ ንምሕላው ብቑዕ ምኽንያት እንተ ዘየልዩ ኢዩ ።
 4. ሕጋዊ ግዴታ - እቲ መስርሕ ምስ ሕጊ ንምስምማዕ ኣድላዪ ኢዩ
 5. ኣገዳሲ ረብሓታት - ንህይወት ሓደ ሰብ ንምዕቋብ መስርሕ ምግባር ኣድላዪ ኢዩ

NHYC ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ኸም ምስጢር ገይሩ ኺርእዮ እዩ። ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ንፍልጠትካን ፍቓደኛነትካን ንሳልሳይ ሰባት ጥራይ ኢና ኸነካፍሎም እንኽእል ። ካብዚ ፍልይ ዘብሎ ግን ብዛዕባ ድሕንነትካ ወይ ንኻልኦት ኣብ ሓደጋ ኣብ እነእትወሉ ዅነታት ጥራይ ኢዩ ።

ብዛዕባ ኣጠቓቕማ እዚ ወብ ሳይት እዚ ሓበሬታ ኽንእክብ ንኽእል እኳ እንተ ዀንና ኣብ ሓደ ውልቀ-ሰብ ገጽ (ንኣብነት ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ርእስኻ ናይ ምሕሳብ ፎርም) ብንጹር እንተ ዘይተገልጸ ከም ውልቀ-ሰብ መጠን ክንከታተለካ ዜኽእለና ዝዀነ ይኹን ብሕታዊ ሓበሬታ ኣይንእክብን ኢና።

ወብ ሳይትና ንተጠቀምቲ ብኸመይ ከም ዚዓዪ ንምርዳእ ሓበሬታ ኣጠቓቕማ የድልየና እዩ ፣ ስለዚ ነቲ ሓበሬታ ንኣሰራርሓኡ ወይ ንድፉ ንምምሕያሽ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ። ብኢንተርነት ወይ ብሕቶ ኣቢልካ ኣድራሻ ሓበሬታ እንተ ኣካፊልካ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ. ኣብ መጻኢ ብጋዜጣ ወይ ገንዘብ ንምእካብ ዚግበር ንጥፈታት ኪረኽበካ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ንኽትመርጽ ዜኽእለካ ሳጹን ቸክ ኪህሉ እዩ።

ናይ ብሕቲ ሓበሬታኻ ብኸመይ ከም እንኽዝኖ

ናይ ብሕቲ ሓበሬታኻ ኣብ ቅድሚ NHYC ብዜተኣማምን መገዲ እዩ ዚኽዘን ካብቲ ዜድሊ ዝነውሐ ግዜ ድማ ኣይኪጸንሕን እዩ።

ገለ ኻብቲ እንስዕቦ ዘለና ናይ ምሕላው እዋናት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

 • - ሓበሬታ መንእሰያት - 6 ዓመት
 • - ሓበሬታ መዝገብ - 6 ወርሒ
 • - ናይ ገንዘብ ሓበሬታ እንተላይ መዛግብቲ ወፈያታት - 6 ዓመት
 • – ኵንትራት ጋዜጣ - ኵንትራት ክትኣቱ ኸም እትደሊ ኽሳዕ እትነግረና

ድሕሪ እቲ እዋን እቲ ብሕታዊ ሓበሬታኻ ምሉእ ብምሉእ ኪጠፍእ እዩ።

መሰላት ዕቝባ ሓበሬታኻ

ኣብ ትሕቲ ሕጊ መከላኸሊ ሓበሬታ ነዚ ዚስዕብ መሰላት ኣሎካ ፦

 • - መሰል ምእታው - ቅዳሓት ናይ ብሕቲ ሓበሬታኻ ኽትሓትተና መሰል ኣሎካ ።
 • - መሰል ምትዕርራይ — ዘይቅኑዕ ኰይኑ እተሰምዓካ ብሕታዊ ሓበሬታ ኸነዐሪ ኽትሓትተና መሰል ኣሎካ ። ዘይተማልአ ዀይኑ እተሰምዓካ ሓበሬታ ኽንመልእ እውን ክትሓትተና መሰል ኣሎካ ።
 • - ክትድምስስ መሰል ኣሎካ - ኣብ ገሊኡ ዅነታት ናይ ብሕቲ ሓበሬታኻ ኽንድምስስ ክትሓትተና መሰል ኣሎካ ።
 • - መስርሕ ናይ ምቕያድ መሰል ኣሎካ - ኣብ ገሊኡ ዅነታት ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ኽንቅይዶ ኽትሓትተና መሰል ኣሎካ ።
 • - መስርሕ ናይ ምቅዋም መሰል ኣሎካ - ኣብ ገሊኡ ዅነታት ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ኣብ ምዕያይ ክትቃወሞ መሰል ኣሎካ ።
 • - ናይ ሓበሬታ ተንቀሳቓሲ ናይ ምዃን መሰል - ኣብ ገሊኡ ዅነታት ነቲ ዝሃብካና ብሕታዊ ሓበሬታ ናብ ካልእ ማሕበር ወይ ንዓኻ ኸነመሓላልፎ ናይ ምሕታት መሰል ኣሎካ ።

መሰላትካ ስለ እተተጠቐምካ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ክትከፍል ኣየድልየካን እዩ። ሕቶ እንተ ኣቕሪብካ ምላሽ እንህበሉ ሓደ ወርሒ ኣሎና ። ሕቶ ኽትሓትት እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብ [email protected] ኢ-መይል ጽሓፈልና። ብኻልእ ኣበሃህላ ብ0207 388 5560 ክትድውለልና ወይ ከኣ ኣብቲ 68 ጐደና ኸልተን ለንደን NW1 1JR ዚርከብ ኒው ሆሪዝዮን መንእሰያት ማእከል ክትጽሕፈልና ትኽእል ኢኻ ።

ብኸመይ ከም እተማርር

ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ብሕታዊ ሓበሬታኻ ዜተሓሳስበካ ነገር እንተ ኣልዩ ካባኻ [email protected]

በቲ ንመለክዒታትካ እንጥቀመሉ መገዲ ዘይትሕጐስ እንተ ዄንካ እውን ናብ ICO ከተማርር ትኽእል ኢኻ፦

ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሓበሬታ

ቤት ዊክሊፍ

መተሓላለፊ ማይ

ዊልምዝሎ

ቸሺር

SK9 5AF

ቍጽሪ ረድኤት ፦ 0303 123 1113 – ICO ዚብሃል ወብ ሳይት ፦ https://www.ico.org.uk

ኣብ ናይ ብሕትና ምልክታ እተገብረ ለውጥታት

ነዚ ገጽ እዚ ብምትዕርራይ ሓሓሊፉ ነዚ ፖሊሲ እዚ ኪቕይሮ ይኽእል እዩ። እዚ ፖሊሲ እዚ ንመወዳእታ ግዜ ብ07.09.2022 እተመሓየሸ እዩ ።

 

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ