መርትዖታትን ተመክሮን ንዕዮና ይመርሖ እዩ ። ንልዕሊ 50 ዓመት ዘሕለፍናዮ ተመክሮ እንታይ ከም ዚዓዪ ንፈልጥ ኢና ንዅሉ እቲ እንገብሮ ድማ ንግምግሞ ኢና ስለዚ ኣብ ሚስዮናውነትና ነፍሲ ወከፍ ሳንቲምን ሰዓትን ንሰርሕ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና።

ገለ ኻብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እዋናዊ ጽልዋታት ርአ ወይ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወጸ ጸብጻብ ጽልዋ ኣብዚ ኣንብቦ

ኣብ ዓዓመት ብኣሽሓት ንዚቝጸሩ መንእሰያት ለንደን ንሕግዞም ኢና ። ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ከምኡ ጌርና ኢና ። ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት እንተ ወሓደ ነዚ ዝስዕብ ደገፍ ገይርና ኢና -

ስእሊ ስእሊ ዘለዎ ጸብጻብ
400 መንእሰያት ስራሕ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ይረኽቡ እዮም ።
890 መንእሰያት ካብ ስራሕ ይመያየጥ ።
ሓደ ሰራሕተኛን ሓደ መንእሰይን ሞባይል ተሌፎን ሒዛ ኸም ዘላ ዜርኢ ስእሊ ኣብ ተለቪዥን ንሓደ ብቪድዮ ዜዕልል ሰብ ይዛረቦ ኣሎ
4,800 ምኽሪ ቘጸራ ዘለዎም መንእሰያት ።
3,700 ዚግብኦም ሓገዝ ኪረኽቡ ዚጣበቑ መንእሰያት ።
ሓደ ሰራሕተኛን ሓደ መንእሰይን ሞባይል ተሌፎን ሒዛ ኸም ዘላ ዜርኢ ስእሊ ኣብ ተለቪዥን ንሓደ ብቪድዮ ዜዕልል ሰብ ይዛረቦ ኣሎ
800 መንእሰያት ኣብ ነዊሕ እዋን እዮም ዚነብሩ ።
1,200 መንእሰያት ኣብ ናይ ህይወት ክእለት ይካፈሉ ነበሩ ።

ካብ መጀመርታ ጀሚርካ ኣውቶቡሳት ደው ምባል

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመን ከም ዝደገፍናን ብኸመይ ገዛ ኽንህብ ከም ዝኸኣልናን ፍለጥ ።

ጸብጻብ ጽልዋና 2022-2023 ኣንብብ

ክልሰ ሓሳብ ለውጢ መርምር

ንዕዮና ስለምንታይ ከም እንገብሮ ከምኡውን ነቲ ብቐሊሉ ኸነሕቅቖ እንኽእል መሳርሒ ኽንገብሮ እንደሊ ለውጢ ኣዳሊናዮ ኢና።

ረአ

ጽልዋ ማእከል መንእሰያትና

ድሕሪ እቲ ኣዝዩ ዕዉት ናይ መፈተሺ ነፈርቲ ፕሮጀክት ነቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ንሓያሎ ዓመታት ዝቐጸለ ሓድሽ ፕሮጀክት ንምጅማር ንጥቀመሉ ኣሎና።

ዳህሳስ

ዛንታታትና ኣንብብ

ገለ ኻብቶም ምሳና ዝዓየናሎም ሰባት ስምዓዮ።

ታሪኽ ጕዳይ

ጸብጻብ ጽልዋ 2021-22 ኣንብብ

ዕዮና እንታይ ለውጢ ኸም ዝገበረ ርአ ።

ዝያዳ ርአ

ጸብጻብ ሓጋይና

ውጽኢት እቲ ኮቪድ-19 ዝሃቦ ምላሽን እቲ ለብዒ ኣብቶም ኣብ ለንደን ዝነበሩ ግዳም ሓደር መንእሰያት ዘሕደሮ ጽልዋን ርአ።

ዝያዳ ኣንብብ

ምስቲ ዘሕደርናዮ ጽልዋ እዋናዊ ምእንቲ ኪኸውን እዋናዊ ዛንታታትን ንዕዮና ብኸመይ ክትድግፎ ኸም እትኽእልን ኣብታ ኣብ ታሕቲ ዘርእስታ ጽሕፍቲ ኽትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ