ታሪኽና

ኣበይ ከም ዝነበርናን ናበይ ከም እኸድናን

ታሪኽና

ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ምስቶም ግዳም ሓደር ወይ ሓደጋ ዘሕለፉ መንእሰያት ለንደን ክንዓዪ ጸኒሕና ኢና ።

ብ1967 ሎርድ ሎንግፎርድ ነቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ቕልውላው እቶም ግዳም ሓደር ሓሽሽ ዚሰትዩ ወይ ስርዓት ፍትሒ ገበነኛታት ዝዀኑ መንእሰያት ለንደን ንምእላይ መስረተና። ሓደ ኻብቶም ናይ መጀመርታ ዳይረክተራትና ጆን ስኖው እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ን20 ዓመት ኣብ ጐድኒ እቲ ዕዉት ናይ ጋዜጠኛ ሞያኡ ኣመሓዳሪ ቦርድና ዀይኑ ቐጸለ ። ዮናስ ክሳዕ ሕጂ ሓላዊ ዀይኑ ኣሎ ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ለውጢ እኳ እንተ ገበርና ሎሚ ግን ኒው ሆሪዝዮን ምስቶም ዝያዳ ደገፍ ዘድልዮም መንእሰያት ምዕያይ ይቕጽል ኣሎ ።

ኣብዘን ሓምሳ ዓመታት እዚኣተን እቲ ማእከል ነቶም ኣብታ ርእሲ ኸተማ ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ሰላማዊ ቦታ ኻብ ምሃብ ኣየቋረጸን ።

ሎሚ ዕዮና ኸም ቀደሙ ኣድላዪ እዩ ። ነዚ መልሲ ንምሃብ ካብ 3 ኣባላት ዝነበርዋ ጕጅለ ብቐጻሊ ዓበና ኣብቲ ግዜ እቲ ማእከል ንመጀመርታ ግዜ ናብ ሓንቲ ሕጂ ልዕሊ 50 ዝዀነት እተፈላለየን ብዙሕ ስነ-ስርዓት ዘለዋን ጕጅለ ተኸፍተ። መንእሰያት ናብ ኒው ሆሪዝዮን ዚመጹሉ ቐንዲ ምኽንያት መንበሪ እንተ ዀይኑ ህይወቶም ናብ ቀደሙ ንምምላስ ዜድልዮም ርግኣትን ድሕንነትን ደገፍን ብምሃብ ናብ ዓዶም ዚመልሶም ካልእ ምሉእ ኣገልግሎታትና እዩ።

ተልእኾናን ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትናን

መንእሰያት ኣብ ለንደን ግዳም ሓደርን ድሕንነትዘይብሎምን ክሳዕ ዝዀኑ ንተኽእሎኦም መንበሪ ንምሃብ ናብ ሚስዮናዊ ጕዕዞ ኽንከይድ ኢና። ነዚ ብኸመይ ከም እንፍጽመሉ ርአ ።

ዕዮና ብ4 ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት እዩ ዚምራሕ፦

    • ኣብ ኵሉ ሰብ እቲ ዝበለጸ ንርኢ ኢና - ኵላትና ግቡእ ኣጋጣሚ ኽንረክብ ከለና ንህይወትናን ንስራሕናን ብዝበለጸ መገዲ ንምጥቃም ብርታዐን ተኽእሎን ኣሎና ።
    • ዓለም ስለ እትቕየድን መንእሰያት ለውጢ ስለ ዜድልዮምን ወትሩ ምትዕርራይ ንገብር ኢና
    • ኣብ መፍትሒታት ንተሓባበር ኢና — ብሓንሳእ ዝያዳ ምእንቲ ኽንዓምም ምስ እተፈላለዩ ሰባትን ውድባትን ንተኣማመንን ንሰርሕን ኢና
    • ቃልና ኢና - እቶም እንድግፎም መንእሰያት ጕጅለና ከምኡውን ብጾትና ካብዚ እተፈልየ ነገር ስለ ዘይግብኦም ከምቲ እንደልዮ ንገብር ኢና

ሸቶናን ስነ ምግባራዊ ስርዓታትናን እንተ ኣልዩካ ኣብ ዕዮና ኽትሳተፈሉ እትኽእል እተፈላለየ መገድታት ኣሎ

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ