blogታት

ክልሰ- ሓሳብ ለውጢ

ኣብ 13 መጋቢት 2023

ብሊንዳ ሂን ጽልዋን ትምህርትን

ናይ 2022-25 ስትራተጂ መንእሰያት ማእከል ኒው ሆሪዝዮን ምስ ተጀመረ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ነቲ ሓድሽ ክልሰ-ሓሳብ ለውጢ ኣብ ምምዕባል ኣሕሊፍናዮ ኢና። በቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ብሓቂ ንሕበን ኢና - ኣብ መገዲ ድማ ብዙሕ ተማሂርና ኢና ።

ክልሰ-ሓሳብ ለውጢ ዝፈጥር ስለምንታይ ኢዩ?

ንመንእሰያት ድሕንነት ጥዑያት ዕጡቓት ከምኡውን መንበሪ ክዀኑ ክንድግፎም ንደሊ እንተድኣ ዄንና እንታይ ከም ዝዓዪን ከም ዘይዓዪን ስለምንታይ ከም ዝዓዪን ብኸመይ ከም እነረጋግጾን ክንፈልጥ ኣሎና። ክልሰ - ሓሳብ ለውጢ እንተ ኣልዩና ነቲ እንገብሮ ለውጢ ብዝሓሸ መገዲ ኽንልክዖን ክንገልጾን ንኽእል ኢና ፣ እዚ ኸኣ ነቶም ብቐጥታ እንድግፎም መንእሰያት ይኹን ነቶም ፈጺምና ዘይንረኽቦም መንእሰያት እዩ ።

ነቲ ቐንዲ ውጽኢት መንእሰያት ከነነጽሮ ከምኡውን ገምጋምና ኸነደልድል ክሕግዘና ኸሎ እቲ ብዛዕባ ለውጢ ዘሎና ኽልሰ-ሓሳብ ናይ ምምዕባል መስርሕ ንሰራሕተኛታት ኣኪብዎም ኢዩ። ኵለን ጕጅለታት ንዕዮና ስኒትን ዕላማን ዘለዎ ትርጕም ኣብ ምውጻእ ይካፈላ ነበራ። እዚ ኸኣ ነቲ ድሮ እንዓዮ ዘሎና - ብሓቂ ጽቡቕ እንዓዮ ዕዮ ከምኡውን ነቲ ዝሓሸ ኽንገብር እንምነየሉን እንመሃረሉን ዘሎና ዕዮ ዘጠቓልል ኢዩ ።

መስርሕ

ሰራሕተኛታትን መንእሰያትን በቲ ኽልሰ-ሓሳብ ለውጢ ኺሕበኑን ንገዛእ ርእሶም ኪርእዩን ንደሊ ነበርና ስለዚ እቲ መስርሕ ተሓባቢሮም ኪዓዩን ብእተኻእሎም መጠን ብዙሕ ኣረኣእያታት ኪህልዎምን ነበሮ። ን20 መንእሰያት (ኣብ ስግር ኣብያተ-ማእሰርቲ ማሕበረሰብና ማእከልና) ከምኡውን ዳርጋ ንዅሎም ሰራሕተኛታትና ንምምኽኻር እተፈላለየ ናይ ምፍጣር ኣብያተ-ትምህርቲ ገበርና ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምርማርን ኣብ ብምሉኡ እቲ መስርሕ ወሳኒ ዓርኪ ንምዃንን ድማ ክልሰ-ሓሳብ ናይ ለውጢ ጕጅለ ኣቘምና።

ሓድሓደ ግዜ በዳሂ እዩ ነይሩ ። ከምቲ ምስቶም ኣብ እተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ብዙሕ ክእለትን ክትጽበዮ እትኽእል ብዛዕባ እቲ ዝበለጸ ቛንቋ ብዙሕ ምይይጥ ተገይሩ እዩ፣ ኣብ መንእሰያት ለውጢ ብኸመይ ከም ዜጋጥምን መዓስከም ከም ዜጋጥምን፣ እተፈላለየ ተመክሮታት ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ሓደ ሰነድ ብኸመይ ከም እትዝረብ ድማ ገለጸ። ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝገበርናዮ ዕዮ ኣሕጽር ኣቢልና ኽንገልጾን ኣርባዕቲኡ እቲ ድልዱል ኣገልግሎት እንህበሉ ቦታታት ኰነ ነቲ ፖሊሲታትናን ሽርክነትናን ብዚግባእ ምውካልን ንእሽቶ ነገር ኣይነበረን ።

እቲ መስርሕ ምስ ተዛዘመ ግና ኣብ መንጎ ጕጅለታት ዘሎ ምምስሳል ማለት ኣብ ዕዮና ዝረኣናዮ ዋጋን ኣሰራርሓናን ብቐሊሉ ኽንርኢ ንኽእል ነበርና ።

ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ እዚ ዝስዕብ ክልሰ - ሓሳብ ለውጢ ኣሎ -

  • ልክዕ ኢዩ - 'መስርሕ ለውጢ' ማለት ምስ መንእሰያት እንዓየሉ መገዲ ነቲ ኣብ ምድሪ እንገብሮ ፍሉይ ዕዮ ዘንጸባርቕ ኢዩ። ኣቀራርባና ወሳኒ ኽፍሊ ናይቲ መንእሰያት መሰረት ንምህናጽን ኣወንታዊ ለውጥታት ንምግባርን ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ንኣምን ኢና ።
  • ተዓጻጻፊ፦ ጕዕዞ መንእሰያት መስመራዊ ኸም ዘይኰነ ንፈልጥ ኢና፣ ክልሰ ሓሳብ ለውጢ ኸኣ ተመክሮ ዅሉ ሰብ ኪስሕብ ኣይክእልን እዩ። እቲ ብዛዕባ ለውጢ ዘሎና ኽልሰ- ሓሳብ መንእሰያት ብእተፈላለየ መገድታት ኪሓልፉ ኸም ዚኽእሉ ዜርኢ እዩ። ንኣብነት ሓደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዚድገፍ መንእሰይ ምስቲ ኣብዚ ግዜና ናብ ማእከልና ዚመጽእ ሰብ ኪነጻጸር ከሎ እተፈልየ ተመክሮ ኺህልዎን እተፈላለየ ውጽኢት ኪህልዎን ይኽእል እዩ። ወይ ከኣ ኣገልግሎትና ብሓንሳእ ዚጥቀሙ ኽልተ መንእሰያት እተፈላለየ ዕንቅፋታት ኬጋጥሞም ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ነቲ ዜጋጥሞም ጸገማት ንምፍታሕ ግና ክንድግፎም ኢና።
  • መሰጋገሪ እምኒ - ሕጂ ነቲ መንእሰያትን እዚ ኣገባብ እዝን ከም ዘጋጥሞም እንኣምነሉ ቐንዲ ውጽኢት ስለ ዝገለጽናዮ ቀጺልና እንወስዶ ስጕምቲ ዝያዳ ድልዱል መርትዖታት ምእንቲ ኽንእክብን ንህይወት መንእሰያት ብኸመይ ከም እንጸልዎ ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽንርድኦን ነዚ ውጽኢት እዚ እንልክዓሉ መገዲ ምጽራይ ኢዩ።
  • ፍልቀት ፦ ክልሰ ሓሳብ ለውጢ ፈጺሙ ኸም ዘይተዛዘመ ንፈልጥ ኢና ፣ ከመይሲ መስርሕ ገምጋምና ኸነመሓይሽ ከለና ብዛዕባ እቲ መንእሰያት ናብ ኣገልግሎትና ዚኣትዉሉን ዚወጹሉን መገዲ ብዝያዳ ኽንርዳእ ከለና ከምኡውን ኣብቶም እንድግፎም መንእሰያት እንታይ ጽልዋ ኸም ዜሕድሩ ኽልሰ ሓሳብና ብፍልቀት ኪመጽእን ምስመንእሰያት ኪላመድን እዩ ።

ሳሊ ኩፒት ኮንስልቲንግን ሳራ ማኮይን ነቲ ኽልሰ-ሓሳብ ለውጢ ንምምሕያሽ ምሳና ዝዓየዩ ኸነመስግኖም ንደሊ ኢና፣ ንዅሎም እቶም ኣብ ቤት ዕዮና እተኻፈሉን ኣገዳሲ ርእይቶ ዝሃቡን መንእሰያት፣ ብዋጋ ዘይሽነን ወፈያኦም ድማ ንዅሎም በትሪ።

 

 


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ