blogታት

ክልሰ-ሓሳብ ለውጢ ዚገልጽ ስእሊ
13 መጋቢት 2023

ክልሰ- ሓሳብ ለውጢ

ብዛዕባ ዕቤትን ትምህርትን ናይቲ ሓድሽ ክልሰ - ሓሳብ ለውጢ ካብ ሊንዳ ሂን እትበሃል ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.

blogታት
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ