blogታት

ወርሒ ጸሊም ታሪኽ - ታሪኽና

ኣብ 15 ጥቅምቲ 2021

ኣብ ፍርቂ ወርሒ ጸሊም ታሪኽ ኢና ዘለና ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ኸኣ ከም ማሕበር መጠን ንታሪኽና ንምርምሮ ኣሎና ።

እቲ 54 ዓመት ዝገበርናዮ ህላወ ምስቲ ኣብ ለንደን ንጸለምቲ መንእሰያት ዘጋጥሞም ዘሎ ብዙሕ ጕዳያት ከምኡውን ምስቲ ድሕንነት ዘይብሉ ጥዕና መንበሪ ኣባይቲ ከምኡውን ቍጠባዊ ዅነታት ናይቶም ኣብ ለንደን ዝርከቡ መንእሰያት ንምምሕያሽ ዝገበርናዮ ተልእኾ ኣጸቢቑ እተተሓሓዘ ኢዩ። ነዛ blog እዚኣ ነቲ ምስ ኒው ሆሪዝዮን ን27 ዓመት ተጸሚዱ ዝጸንሐ ሁ ክላርክ ዝበሃል ተዓዛቢ ቃለ - መጠይቕ ገበርናሉ ። ገለ ኻብቲ ዘሕለፎ ተመክሮታትን ትምህርትን ተስፋታትን ንኒው ሆሪዝዮን ኣካፊልዎ እዩ።

ብዛዕባ ታሪኽካን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምሳና ዝገበርካዮ ዕዮን ቍሩብ ክትነግረኒ ትኽእልዶ?

ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መንእሰያትን ማሕበረሰብን ክሰርሕ ጀመርኩ፣ እዚ ኸኣ ካብ ምምሃር ኣትሒዘ ኽሳዕ እቲ ኤች. ኣይ. ቪ. ካብ ጽጉማት ጕጅለታት ምስ ዝመጹ መንእሰያት ብፍላይ ከኣ ምስቶም ካብ ማሕበረሰብ LGBTQ+ ከምኡውን ምስ ማሕበረሰባት ባም ብቐረባ ኽዓዪ እደሊ ነበርኩ።

መስቀላዊ መገዲ ኸምኡውን ሰባት ኣዝዮም እተፈላለዩምዃኖምን እተፈላለዩ ምዃኖምን ወትሩ ቐንዲ ዕዮና እዩ ። ንነፍሲ ወከፍ እንድግፎ መንእሰይ ብምሉኡ ኽንርእዮ ንደሊ ኢና ። ናብ መኣዲ ዜምጽእዎ ዝዀነ ይኹን ብዘየገድስ ብኸመይ ከም እንድግፎምን ብኸመይ ከም እንቈጻጸሮምን ብኸመይ ከም እንቈጻጸሮምን ከም እንዕምብብን ንቕድሚት ከም እንቕጽሉን ክንምርምር ኣሎና።

"ንነፍሲ ወከፍ እንድግፎ መንእሰይ ብምሉኡ ሰብ ከም እንርእዮ ኸነረጋግጽ ንደሊ ኢና " — ሁ ክላርክ ትውክልቲ ዝግበረሉ

ተመክሮን ብድሆታትን እቶም እንድግፎም መንእሰያት እተቐየረ ብኸመይ እዩ ?

እቲ ዜሕዝን ግና ንሓድሕዱ ዚሰማማዕ እዩ ነይሩ ። ካብ ንኣሽቱ ጕጅለታት ብፍላይ ከኣ ካብ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ዝመጹ መንእሰያት ካብቲ ኣብዚ ኣገባብ እዚ ዘሎ ሃጓፋት ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ ካብ መጠን ንላዕሊ ኢዮም ዝመጹ። ብፍላይ ናይ መንእሰያት ፍትሒ ንርኢ እንተድኣ ኣሊና ኣብ ናይ መቕጻዕቲ ኣገባብ ብዙሓት ጸለምቲ ኣለዉ እዚ ድማ መንበሪ ንምርካብ ዝያዳ ጕዳያት ከም ዝህሉ ዝገብር ኢዩ። እዚ ጕዳያት እዚ ንሓድሕዱ ዚሰማማዕ እዩ ። ኣብዚ ናይ ሓቂ ለውጢ ኽንርኢ እንተ ደሊና ነዚ ስርዓታዊ ጕዳያት እዚ ኽንምርምሮ ኣሎና ።

ካብ ሕሉፍ ህይወትና እንታይ ትምህርቲ ኢና ኽንረክብ ዘሎና ?

ኒው ሆሪዝዮን ብዛዕባ እቲ እንዓየሉ መገዲ ኻብ ካልኦት ውድባት ኣዝዩ እተፈልየ ባህልን ምርዳእን ኣለዎ ። ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ከይሓዝናዮ ንድግፎ ኢና ። ንሰባት ንተኽእሎኦም ንኺፍጽሙ ዜኽእሎም ምርዳእን ቦታን ኣጋጣምን ኪህቦም ዚኽእል ሰብ ከም ዘለዎም ምትእምማን ኬሕድረሎም ምፍቃድ እዩ። እዚ ሓደ ኻብቲ ኒው ሆሪዝዮን ምስ መንእሰያት ብኸመይ ከም ዝዓዪ ዝገልጽ ኣእማን መኣዝን ኢዩ - ኣብቲ ዘለዉሉ ቦታ ኢና እንረኽቦም ።

ነቲ ኒው ሆሪዝዮን ዚገብሮ ዕዮ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ መራሕቲ ሸርፓ አመሳስሎ እየ፦ መንእሰያት ናብ ከረን ይጐዓዙ ኣለዉ፣ ንሕና ኽንድግፎም ቦርሳታቶም ተሰኪምና ናብቲ ቐጺሉ ዘሎ ኽፋል ጕዕዞኦም ቅድሚ ምኻዶም ብዝያዳ ኺለምዱ ንፈቕደሎም ኢና። ኒው ሆሪዝዮን ነዚ ነገራት እዚ ብሓቂ ዝደገፎ ይመስለኒ በዚ ድማ ኣኽቢርና ኢና እንርእዮ።

"ሰባት ንተኽእሎኦም ንምፍጻም ምርዳእን ቦታን ኣጋጣምን ክህቦም ዝኽእል ሰብ ከም ዘለዎም ርግጸኛታት ክዀኑ ምፍቃድ ኢዩ። እዚ ሓደ ኻብቲ ኒው ሆሪዝዮን ምስ መንእሰያት ብኸመይ ከም ዚዓዪ ዚሕብር እምኒ መኣዝን እዩ ፣ ኣብቲ ዘለዉሉ ቦታ ኢና እንረኽቦም ። " — ሁ ክላርክ ትውክልቲ ዚግበረሉ

ኣብ ለንደን ንዝርከቡ ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ዝድግፍን ዝጣበቕን ማሕበር እንታይ ዕላማ ኢዩ ዘሎና?

ኣብ መንጎ እቶም እነገልግሎም ማሕበረሰብ ዝያዳ ዝርአ ተወከልቲ ክህልዉ ተስፋ እገብር። ሰባት በቶም ኪርድእዎምን ኪረኽብዎምን ዚኽእሉ ሰባት ከም ዚድገፉ ዀይኑ ስለ ዚስምዖም ኣብ ኣገልግሎት ዓብዪ ለውጢ እዩ ዜምጽእ ። መንእሰያት ኣብ ዕዮናን ውሳነታትናን መሪሕነትናን ተወከልቲ ምእንቲ ኪዀኑ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝያዳ ገንዘብ ነዋህልል ኣለና። ግዜ ወሲዱልና ኢዩ እንተዀነ ግን ዝያዳ ሓባራዊ ተወካሊ ከምኡውን ዝያዳ ተቐራቢ ንምግባር እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ንኽንሰምዕ ንቕድሚት ንጓዓዝ ኣሎና ።

ከም ማሕበር መጠን ምስ ናይ ባም ጕዳያት እተተሓሓዘ ዕዮ ምዕያይ ክንቅጽል ተስፋ እገብር ነዚ ድማ ብዝያዳ ኽንጣበቕ ኢና። ዝያዳ ንጡፍ ዕዮ ኣብ እንዓየሉ ቦታ ብምዃንና ሕጉስ እየ። ከም መንእሰይን ማሕበረሰብን መጠን ወትሩ ቐንዲ ነገር ስለ ዝነበረ ብኸመይ ሓይሊ ኽንህብን ከነቀላጥፍን ክንድግፍን ከም እንኽእል ንምምርማር ዚግበር ዝነበረ ወፈራ ዀነ ንጡፍ ዕዮ እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ምእንቲ ኺልወጥ ነዚ ኸነብጽሖ ኣሎና ።


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ