41 Articles

'ሎንዶን' ዚብል መፍትሕ ዘለዎ ስእሊ መፍትሕ
7 ሓምለ 2022

ኤም. ዲ.

ንዅሎም እቶም ግዜ ወሲድና ንዕዮና ዚድግፉ ኣብ ማሕበረሰብና ዘለዉ ሰባት ነመስግኖም ኢና።

blogታት
20 ሰነ 2022

ታሪኽ ክሌር

ሓደ ኻብቲ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብቐጻሊ መጥባሕቲ ምግባር ዘምጽኦ ረብሓታት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ቀደም መጥባሕቲ ስለ ዘሎና ኢዩ ።

ዛንታታት
20 ሚያዝያ 2022

ናይ 2022-25 ስትራተጂና

ህይወት መስመራዊ ኣይኰነትን ። ካብቶም ናብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ዝመጹ መንእሰያት ንላዕሊ ነዚ ዝፈልጦ ዋላ ሓደ የለን ።

ሓበሬታ
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ