ሓበሬታ

ናይ 2022-25 ስትራተጂና

ኣብ 20 ሚያዝያ 2022

ብፊል ከሪ ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ

ህይወት መስመራዊ ኣይኰነትን ። ካብቶም ናብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ዝመጹ መንእሰያት ንላዕሊ ነዚ ዝፈልጦ ዋላ ሓደ የለን ።

እቲ ኣብ ዓዓመት ዚነግሩና ብኣሽሓት ዚቝጸር ዛንታታት ብእተኻእሎም መጠን እተፈላለየ እኳ እንተ ዀነ ሓደ ነገር የሕብሮም እዩ ። እወ ከምቲ ሓደ ኻብቶም መንእሰያት ኣባላት ጕጅለ ደቂ ኣንስትዮ ዝነገረና ሓድሓደ ግዜ ናብ ብርሃን ንምብጻሕ ብጸልማት ክትሓልፉ ኣሎኩም ።

ኣብዘን ዝሓለፋ ኽልተ ዓመት ብዘይካ መንእሰያት ንዅላትና ቕድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብድሆታት ኣምጺኡልና እዩ ። ክልተ ሲሶ ዝዀኑ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚኦም ተተንኪፎም ኢዮም ሰለስተ ርብዒ ዝዀኑ ኸኣ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ከም ዘይብሎም ጸብጻብ ሂቦም ኢዮም 40 ሚእታዊት ዝዀኑ መንእሰያት ለንደን ከኣ ድሕንነት ወይ ርግኣት ዘለዎ ቦታ ዘይብሎም ኰይኑ ኣይስምዖምን ኢዩ። 17,000 መንእሰያት ግዳም ሓደር ስለ ዝነበሩ ወይ ስለ ዝነበሩ ናብ ዋዕላኦም እንተ ቐረቡ እምበኣር ዜገርም ኣይኰነን። እቲ ዘሕዝን ግን ልዕሊ 1,000 ዝዀኑ ኣብ ጐደናታት ናይታ ርእሲ ኸተማ ከቢድ ድቃስ ደቂሶም ኢዮም።

ሓደ ኻብዚ ድሕረ-ባይታ እዚ ኒው ሆሪዝዮን ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኽትምልስ ከም እትኽእል ኪሓስብ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ክረምቲ ዀነ ኣብ ቀውዒ 2021 ምስ ሃገራውን ከባቢኣውን መንግስቲ ምስ ዝሰፍሐ ኽፍሊ ግዳም ሓደር ሰራሕተኛታት ከምኡውን ምስ መንእሰያት ብዛዕባ እቲ ዜጋጥመና ብድሆታትን ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ስትራተጂና ኽንፈትሖ ዘሎና ፍታሕን ተዘራረብና። ግዳማዊ ብድሆታት ዓሚቝን ማእለያ ዘይብሉን እኳ እንተዀነ ካብቲ ዅላትና ኽንዋጽኣሉ ዘድልየና ፍልይ ዝበለ ዅነታት ጠቓሚ ትምህርቲ ብምርካብ ንወጽእ ኢና ። ሓደስቲ ጕጅለታት መንእሰያት ደገፍ ደልዮም ናባና ኺመጹ ኸለዉ ነዚ ደገፍ እዚ ኺረኽቡሉ ዚኽእሉ ሓድሽ መገድታትን ክንህቦም እንኽእል ሓድሽ መገድታትን ንርኢ ኣሎና ። ብፍጥነት ክንለምዶ እኳ እንተ ተገደድና ከምዚ ብምግባርና ግን ቅልጡፍ ስጕምቲ ወሲድና ናብ ዘመናዊ መዋእል ኣገልግሎት ኣተና ።

ኵላትና ናብ 'ሓድሽ ንቡር' ክንኣቱ ኸለና መንእሰያት ብፍላይ ከኣ እቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ እቶም ብስርዓት ድምጺ ዘይተዋህቦም ኣብ ኣተሓሳስባን ወፍርን ቀዳማይን ማእከልን ከም ዝዀኑ ኸነረጋግጽ ኣሎና። እቲ ዅነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ካብቲ ኣቐዲምና ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ጽኑዕን ዝሰፍሐን ምላሽ ክንህብ የድልየና እዚ ምላሽ እዚ ኸኣ ብዅሉ መዳይ እታ ቓል ክንዓቢ የድልየና ። ነቲ ኣገልግሎትና ዜድልየና ነገራት ንምምላእ ቍጽሪ ሰራሕተኛታትና ኸነዕቢ ኣሎና። ዝያዳ ኣበርቲዕና ወፈራ ምእንቲ ኽንገብር ኣብ ፖሊሲታትናን ኮምፕዩተራትናን ተወሳኺ ገንዘብ ከነውጽእ ኣሎና። ኣብ ሰራሕተኛታትና ዝያዳ ገንዘብ ከነውጽእን ነዚ ብድሆ እዚ ኺዋጽኡሉ ኸለዉ ኽንከናኸኖምን ኣሎና። ንመንእሰያትን ንዅሎም ብጾትናን ኣብ ጕዕዞና ንምምጻእ ድማ ዝያዳ ኽንገብር ኣሎና ።

ኵላትና ኮቪድ-19 ንዅሉ ነገራት ከም ዝቐየሮ ንፈልጥ ኢና እንተዀነ ግን ኣብታ ርእሲ ኸተማ እቲ ቐንዲ ሓቂ ኣሎ። ብዙሓት መንእሰያት ቤቶም ዘይብሎም ደገፍ ዘይብሎም ከምኡውን ድሕንነት ዘይብሎም ኰይኑ ኢዩ ዝስከሙ። ሕጂ ነዚ ጌጋ እዚ እትእረመሉን ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ለንደን ዘለዎ ተኽእሎ ቤት ከም ዝህልዎ እትገብራሉን እዋን ኢዩ ። ምሳና ኽትሓብሩ ተስፋ ንገብር።

ስትራተጂ 2022-25 ኣንብብ


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ