ሓበሬታ

ዓመታዊ ጸብጻብ 2020-21

ኣብ 12 ታሕሳስ 2021

2020-21 ቀጻሊ ህውከት ዝመልኦ ዓመት እያ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ መዓልታዊ ብርእስና ኽንመላለስ ነበረና።  ነዚ ህውከት ዝመልኦ ዓመት ምልስ ኢለ ኽሓስቦ ኸለኹ ታሪኽ ኒው ሆሪዝዮን ሓደ ኻብቲ እተቐየረን ዘይቀያየርን እዩ ። እዚ ጸብጻብ እዚ ነዚ ዛንታ እዚ ይነግረና ከምዚ ኽንገብር ከለና ኸኣ ነቲ ቐንዲ ኽንገብሮ ዘሎና ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት የረጋግጽ።

እቲ ኣብ ኮቪድ-19 ዘጋጠመ ለብዒ ዋላ ሓደ ኺዳሎ ዘይክእል ግዳም ሓደር መንእሰያት ከም ዚህልዋ ገበረ። ዳርጋ ብሓንቲ ለይቲ ኻብቲ ናይ ብሕቶም ኣገልግሎት ናብ እተሓዋወሰን ድቓላታት ዜብጽሓሉን ቦታ ኸድና ነቶም ድሕንነት ዘይብሎም መንእሰያት ለንደን ዜድልዮም ነገራት ንምምላእ ድማ ብቐጻሊ ንለምዶ ነበርና። እቲ እንዓየሉ ዝነበርና መገዲ ተቐዪሩ ኪኸውን ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ 'ስለምንታይ' ከምኡ ኣይገበርናን። ኣብ እዋን እቲ ለብዒ ዀነ ድሕሪኡ ንመንእሰያት ኣብ ምድላው ኣባይቲ ኸምኡውን ኣብ ፍትሒ መንእሰያት ከም ዚጠቓለሉ ብምግባር ንጣበቕ ነበርና ።

ኣብዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ኢና ተማሂርና ። ምንቅስቓስ ጸለምቲ ህይወት ከም ብሓድሽ ምስ ተላዕለ ነቲ ጸረ ዓሌትነት ዝኣተናዮ መብጽዓታት ንምፍጻም ብዝያዳ ውፉያት ክንከውን ከም ዘሎና ኣዘኻኸረና። ነቲ እነደልድሎን ንቕድሚት እንወስዶን ዘሎና ድቓላታት ኣቕሓ ኣገልግሎትና ተወሳኺ ፈተና ብምምጻእ ጠቓሚ ትምህርቲ ረኺብና ኢና ። ብመርትዖታትና ብናይ ሽርክነትና ከምኡውን ብናይ ፖሊሲ ንጥፈታትና ኣቢልና ሓድሽ ተበግሶታት ኣብ ምውጻእን ነቶም ግድን ኣብ ኣገልግሎትና ዘይንርእዮም መንእሰያት ኵነታት ኣብ ምምሕያሽን ክንኣቱ ኸም እንኽእል ተማሂርና ኢና።

ኣብታ ዓመት እቲኣ መስዋእትና ንምምሕያሽን ተጻዋርነትና ንምድልዳልን ኣብ 2021-22 ዝወሰድናዮ ብዙሕ ኣወንታዊ ነገራት ተጠቓሊሉ ኣሎ። ንዅሎም እቶም ኣብዚ ኣዝዩ ጽንኩር እዋን ከም ሰራሕተኛታት ወለንተኛታት ከምኡውን ሓለውቲ መጠን ብቝጠባዊ ዀነ ብኢንተርነት ንዕዮና ብልግሲ ኽድግፉሉ እትኽእሉ መገዲ ዝረኸቡ ሰባት ኣዝየ እየ ዘመስግነኩም።

ዓመታዊ ጸብጻብና ኣራግፍ


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ