blogታት

ነቲ ኮቪድ ፓድካስት ዘርእስቱ ተኸታታሊ ዓንቀጻት ስምዓዮ

ኣብ 8 ሓምለ 2021

እዚ ለብዒ እዚ ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ኣጸጋሚ ዅነታት ከም ዜጋጥሞም ገይሩ እዩ። ኣብዛ ልቢ እትትንክፍን ዜተባብዕን ተኸታታሊት ፓድካስት እንድግፎም መንእሰያት ኣብዚ ኮቪድ ዚበሃል እዋን መንእሰያትን ግዳም ሓደርን ብምዃኖም ዘሕለፍዎ ተመክሮታት የካፍሉ እዮም።

ብፍላይ መንእሰያት ትምህርቲ ስራሕ ከምኡውን ኣእምሮኣዊ ጥዕናኦም ከቢድ ጕድኣት ወሪድዎም ኢዩ ። ብዘይካዚ መንበሪ ንምርካብ ዝያዳ ይቃለሱ ኣለዉ፦ 81 ሚእታዊት ዚዀኑ ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ እዋን ኪነጻጸሩ ኸለዉ ኣብ ለንደን ከቢድ ድቃስ ደቂሶም እዮም።

ኣብታ ዘ ኮቪድ ታይምስ ዘርእስታ ጽሕፍቲ መንእሰያት ኣብ ህይወቶም ድሕንነት ዘይረኽቡሉ ቦታ ብዛዕባ ዘለዎ ጽልዋ ጥራይ ኣይኰኑን ዝዛረቡ ። እቲ ሓያልን ዜነቓቕሕን ዛንታታቶም ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ብኸመይ ከም ዚዋጽኡሉ ዚገልጽ ተጻዋርነትን ጥበብን ሓሳባትን ዝመልአ እዩ።

Ep.1 - ህይወት ኣብ ሆቴላት ፦ 1ይ ክፋል

መንእሰያት ብዛዕባ እቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ደገፍ ዝርዝራዊ ምኽሪ ከምኡውን ነባርን ድሕንነትን ዘለዎ መንበሪ ንምርካብ ብቐጥታ ዝወስድ መገዲ የድልዮም ኢዩ።

ራኒን ሎረንዞን ተዓጽዮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብቲ ኮቪድ ዚበሃል መንግስቲ ሕማቕ ድቃስ ዚድቅሰሉ ህጹጽ ሆቴላት ጸንሑ። ኣብ ፖድካስት ብዛዕባ ግዳም ሓደር ምዃን ኣብ ሆቴላት ምንባር መደባቶም ከምኡውን ብዛዕባ እቶም ውሳነ ዚገብሩ ሰባት እንታይ ኪፈልጡ ኸም ዘለዎም ብግልጺ ይዛረቡ እዮም።

ኣብ ሚክስክላውድ ስምዓዮ 

Ep.2 - ህይወት ኣብ ሆቴላት ፦ 2ይ ክፋል

ተመሊሰ እናበርትዐ ኽምለስ ኣሎኒ ።

ናጅማ ን22 ዓመት ልደታ ኣብ ሆቴል እያ ኣሕሊፋቶ ፣ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዜጋጥም ድማ ርግጸኛ ኣይነበረትን ። ካብ ማሕበራዊ ጕዳያት ተገሊላ ምንባር ናይ መዛኑ ደገፍ ምርካብ ከምኡውን ላፕቶፕ ምሃብ ነቲ ትምኒት ዝነበራ ስራሕ ብኸመይ ከም እትጅምሮ ገለጸት ።

Listen on Mixcloud 

Ep.3 – ስዉር ግዳም ሓደር ፦ 1ይ ክፋል

ካብ ቤት ምውጻእ ብሓቂ ዜሳቒ እዩ ። ኣብ ቦርሳ ምንባር ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ገዛ ኣብ ዘይብሉ ቦታ እውን ምንባር የጸግመኒ ነበረ።

ንሰለስተ መንእሰያት ኣብ ሶፋ እናዞርና ኸነዘራርቦም ከለና እቲ ለብዒ ኣብ ርእሶም ናሕሲ ምእንቲ ኸይህልዎም ኣብ ፈተውቶም ወይ ኣብ ዘይፈልጥዎም ሰባት ክንውከል ኣሎና ። ስዉር ግዳም ሓደር ምዃን ኣብ ሸቶታቶምን መጽናዕቶምን ብዛዕባ ዜሕድሮ ጽልዋ ኺዛረቡ ኸለዉ ንጸበባ ኣብ ምቅላስ ዓብዪ ትብዓትን ብርታዐን የርእዩ እዮም።

ኣብ ሚክስክላውድ ስምዓዮ 

Ep.4 – ስዉር ግዳም ሓደር - ታሪኽ ካቲ

ተቐባልነት ከም ዝረኸብኩን ድምጸይ ከም ዝስምዓንን ኰይኑ ይስምዓኒ ነበረ ። ናብ ኒው ሆሪዝዮን ምስ መጻእኩ ድምጸይ ክመልስ ዝኸኣልኩ ዀይኑ ተሰምዓኒ ።

ካቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረትሉ ናይ መወዳእታ ዓመት ሶፋ እናዘወረት ከላ ተመሪቓ እያ ። ጾታዊ ስምዒቶም ኣብ ቤቶም ተቐባልነት ስለ ዘይነበሮ ግዳም ሓደር ኰኑ።

ኣብ ሚክስክላውድ ስምዓዮ 

 

Ep.5 – ስዉር ግዳም ሓደር ፦ ታሪኽ ዮሴፍ

ናይ ኮምፕዩተር ስነ-ፍልጠት እሰርሕ እኳ እንተ ዀንኩ ብሰንኪ እቲ ለብዒ ብዙሕ ትምህርቲ እመሃር ኣለኹ[...] ነቲ ማዕጾ ኽዓጽወሉ ኣብ ዝኽእል መሕደሪ ኽኣቱ ጥራይ እየ ዝደሊ፣ ኣነ ጥራይ እየ ኣብ ገዛእ ርእሰይ ድማ ከተኵር ዝኽእል።

ዮሴፍ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ፈታዊኡ ኺሓድሮ ኣብ ዚኽእል ዝዀነ ይኹን ቦታ እዩ ዚሓድር ነይሩ ። እቲ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ቤት ምኽሪ ነዚ ይፈልጦ እዩ ። መብልዕ ማል ዘይብሉ ቦታ እንተ ዘየልዩ መጽናዕቲ ምግባር የጸግሞ ኣሎ። እዚ ግን ምስኡ ንኸይቅጽል ኣይዓግቶን እዩ።

ኣብ ሚክስክላውድ ስምዓዮ

 

Ep.6 – ስዉር ግዳም ሓደር ፦ ታሪኽ ኣፕል

ወትሩ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ይይዝ

ኣፕል ናብ ስደተኛታት ክትኣቱ ኸላ ረብሓታት ወይ መንበሪ ኽትረክብ ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ። ግዳም ሓደር ምዃንን ህዝባዊ ገንዘብ ዘይምርካብን ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኣ ብኸመይ ከም ዚጸልዎ ምኽሪ ምሃብ ከኣ ስለምንታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኸም ዝዀነ ገለጸት ።

Listen on Mixcloud 

 

Ep.7 - ወርሒ ጸሊም ታሪኽ

ጸለምቲ ዋላ ሓደ ኸይጠመተናን ኣብዚ ኽንርከብ ከም ዘይብልና ዀይኑ ኸይተሰምዓናን ከም ጸዓዱ ብጾትና ዓይነት ኣቕዋም ክህልዎም እደሊ ኢየ። ልክዕ ከም ቶም ከማና ኣበርቲዖም ዚዓዩ ሰባት ተመሳሳሊ ኣጋጣሚታት ዚቐርበለይ ኰይኑ ኺስምዓኒ እደሊ እየ ።

ሳይመን ነቶም ሰራሕተኛታት ካይ ቃለ - መጠይቕ ገበረሎም ብዛዕባ ምግብን ባህልን ተስፋን ከኣ ይዛረቡ ።

ኣብ ሚክስክላውድ ስምዓዮ

 


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ