እዚ ናይ ብኽያት ዛንታ ኣይኰነን

በብመዓልቱ ኻልኦት መንእሰያት ለንደን ብኣውቶቡስ ጽዒኖም ግዳም ሓደር ኰይኖም ይግደዱ እዮም።

ነቶም ካብ 16 ኽሳዕ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ለንደን እተጠንጠኑ መንእሰያት ንልዕሊ 55 ዓመት ክንድግፎም ጸኒሕና ኢና። ዋጋ መነባብሮ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ቘራሪ ወርሓት እዚ ቍጽሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰያት ከጋጥሞም ኣብ ዘይግባእ ኵነታት ይድርበዩ ኣለዉ። ነዚ ጸገም እዚ ኸተካፍልዎ ወጻኢታት ጕዕዞኹም ክትውፍዩ ብሓባር ከኣ #StopTheBus ንኽእል ኢና።

ኢደይ ከእቱ እደሊ እየ

ንብምሉኡ እቲ ዛንታ ርኣዮ

ኣብ መዓልቲ ኻብ 74 16 ኽሳዕ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም

ሎሚ ምሸት ድሕንነት ድሕንነት ወይ ድቃስ ዘይብሎም መንእሰያት ዝመልአት ክልተ ባጎኒ ዘለዋ ኣውቶቡስ እንተ ርኢኻ ደው ንምባል ገለ ነገር ክትገብር ትደሊ ትኸውን። እዚ ዓብዪ ስፍሓት ናይቲ ዘጋጥመና ዘሎ ጸገም ኢዩ። ስለምንታይ ደኣ እዩ እሞ ኣብ ትሕቲ ራዳር ዚኣቱ ?

ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ንምርካብ ኣጸጋምን ንምርዳኡ ኣጸጋምን ስለ ዝዀኑ እዩ። ብዙሓት መንእሰያት ጸገም ከም ዘሎ ክእመኑ ኣይደልዩን ኢዮም ኣርዚኖም ዝርእይዎም ኰይኑ ኣይስምዖምን ኢዩ ወይ ቀጺሎም እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይፈልጡን ይዀኑ። ስለዚ ናብ ዋዕላኦም ኣይከዱን እዮም፣ ካብ ወግዓዊ ኣሃዛት እውን ኣይተርፉን እዮም።

ዝሓለፈ ዓመት እስከ ንውሰድ ። ካብቶም ኪበጽሑና ዝመጹ መንእሰያት 56 ሚእታዊት ጥራይ እዮም ንቤት ምኽሪኦም ግዳም ሓደር ከም ዝዀኑ ዝነገርዎ ። እዚ ኸኣ 44 ሚእታዊት ካብቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ከም ዘይተፈልጡ ይገብሮም።

ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለንደን ግዳም ሓደር ዝዀኑ 15,200 መንእሰያት ዚገልጽ ወግዓዊ ዜና ዜሰምብድ** እኳ እንተ ዀነ እቲ ናይ ሓቂ ቝጽሪ ግን ዳርጋ ዕጽፊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና።

* ኣብ ናይ 2021-22 ቍጠባዊ ዓመት ኣብ እተገብረ ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.

**ሰንትረፖይንት ዳታባንክ

ድሕንነት ዘለዎ ቦታ ኸይነበረ

ግዳም ሓደር ምዃን ንዅሉ ሰብ እተፈልየ እዩ ዚመስል ። 'ናብ ግዳም ሓደር ክንኣቱ ተገዲድና' ኽንብል ከለና ከምዚ ኢና እንብል፦

 • – ምስ ፈተውትኻን ምስ ዘይትፈልጦም ሰባትን ምስ 'ሶፋ ምዝዋር' ወይ ምስ ዘይወግዓዊ መሕደሪ ምሕዳር
 • - ኣብ ኣውቶቡሳት ወይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምድቃስ
 • – ኣብ ጐደናታት ወይ ኣብ ህንጻታት ከቢድ ድቃስ ምድቃስ
 • – ምስ ስድራ ቤታት ወይ ምስ ቶም ድሕንነት ዘይብሎም ወይ ጕድኣት ኬጋጥሞም ዚኽእል ርክብ ምንባር
 • – ዘመናዊ ባርነት
 • — መንበሪ ኣባይቲ ቕድሚ ሕጂ ኣበይ ከም ዚድቅሱ ኣይፈልጡን እዮም

ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ እቲ ኣብ ለንደን ዚርከብ 'ህይወት ካብ ጐደናታት' ዘርእስቱ ጸብጻብን ዝያዳ ርአ።

ነቲ ዛንታታት ስዓቦ

ብድሕሪ እዚ ኣሃዛት እዚ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ናይ ውልቀ - ሰባት ዛንታታት ኣሎ ። ጸበባን ማሕበረሰብን ተጻዋርነትን።

ኵሉ ዛንታታትና ኣብ ናይ ሓቂ ተመክሮታት ናይ መንእሰያት እተመስረተ ኢዩ። ስማትን ሰሌዳ ግዜን ፈጠራ ኣዳሊና ስሞም ምእንቲ ኸይፍለጥ ከኣ ተዋሳእቲ ድምጺ ተጠቒምና ኢና።

ታሪኽ ጀርማይን ስምዓዮ

ታሪኽ ቢስራት ስምዓዮ

ታሪኽ ቻንተል ስምዓዮ

ታሪኽ ኣሊሻ ስማዕ

ታሪኽ ልሳን ባሕሪ ስምዑ

ነቲ ኣሃዛት ፍለጦ

ደድሕሪ እቲ ኣብዚ ኣገባብ እዚ ዘሎ ዘይማዕርነትን ነቓዕን ዘጋደደ ለብዒ ኮቪድ-19 ካብ እተገለሉ ማሕበረሰባት ዝመጹ ማእለያ ዘይብሎም መንእሰያት ናብ ቅልውላው ክኣትዉ ንርኢ ኣሎና።

ዓሚ ኣብ ለንደን -

 • - መንእሰያት ጸለምቲ ኻብ መንእሰያት ጸዓዱ ንላዕሊ ግዳም ሓደር ናይ ምዃን ኣጋጣሚ ብ3x ይበዝሕ
 • - 19.6 ሚእታዊት ናይ ኵለን ስድራ ቤታት ካብ 18-25 ዓመት ዝዕድሚኦም ኢዮም ነይሮም
 • – 8.4 ሚእታዊት ካብቶም ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ ሰባት ደቂ 16-25 ዓመት እዮም ነይሮም
 • – 18 ሚእታዊት ካብቶም ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ መንእሰያት ለይቲ ኣብ ኣውቶቡሳትን መጸበዪ ኣውቶቡሳትን መደበራት ኣውቶቡሳትን ከም ዝጸንሑ ወይ ከም ዝደቀሱ ጸብጸቡ
 • - 64 ሚእታዊት ካብቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣጋጢምዎም ኢዩ

ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ ነቲ ብዛዕባ 'ዊንተር ስናፕቶውት' ዚገልጽ ጸብጻብ ርአ።

ነቲ ሓቂ ተረድኦ

ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ ብጌጋ እዮም ዚርድእዎ እቶም ዕድለኛታት ከኣ ነዚ ፈጺሞም ኪርእይዎ ኣይክእሉን እዮም ። ንብዙሓት መንእሰያት ግን ካብቲ እንሓስቦ ኣጸቢቑ ዝቐረበ ኢዩ ። እዚ ኸኣ እተሓዋወሰ ረቛሒታት ማለት እዚ ሕጂ ዘሎ ቝጠባዊ ዅነታት ናይ ውልቀ - ሰባት ኵነታት ከምኡውን ካብቶም ፖሊሲ ዘውጽኡን ኮሚሽነራትን ዝመጽእ ቍጽጽር ኢዩ ።

እቲ ዘሕዝን ግን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለንደን 40 ሚእታዊት ዝዀኑ መንእሰያት መዕቈቢ ወይ ርጉእ ቦታ ኸይህልዎም ተጨኒቖም ኢዮም።

ገለ ኻብቲ ንመንእሰያት መዓልታዊ ግዳም ሓደር ንዚዀኑ ዜገድዶም መዋቕርን ስሉጥን ረቛሒታት እንሆ ፦

 • - ትሕቲ 25 ዓመት = 25% ዝወሓደ ኣድማሳዊ ክረዲት ካርድ ሕደ ዋጋ መነባብሮ
 • - ቀዳምነት ዘይወሃቦም ወይ ዚግብኦም ሕጋዊ ደገፍ ኪረኽቡ ዘይክእሉ
 • – ብዙሕ መኽዘን ወይ ወነንቲ መሬት ረብሓታት ስለ ዘይቅበሉ ክራይ ዋጋ የብሉን
 • - መንእሰያት (ምሉእ) ስራሕ ኣብ ዘይረኽቡሉ እዋን ርብዒ ዝውሕድ ናይ ድሕንነት ረብሓታት ይረኽቡ ኢዮም ።
 • - ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ ጸዓት 2,500 ፓውንድ ስለ ዘለዎ ሓደ ብርእሱ ዚነብር መንእሰይ ኣብ ዓመት ትሕቲ 700 ፓውንድ (ወይ ኣብ ሰሙን 13.46 ፓውንድ) ኣብ ምግቢ ኣብ ካልእ ወጻኢታት ኣብ ጕዕዞ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣድላዪ ነገራት ኬውዕሎ ይኽእል እዩ ።
 • - ሃገራዊ ደሞዝ መነባብሮ ኣይትቕበል
 • - ናይ ስድራቤት ደገፍ የብለካ
 • – ገንዘባዊ ደገፍ የብለካ
 • – ንተመሃሮ (ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ሃገር) ደገፍ ኣይረኽቡን ኢዮም
 • - ኣብ ቤት ትምህርቲ ምድንጓይ ወይ ምውጻእ
 • - ዘይተፈልጠ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ወይ ትምህርቲ
 • - ስርዓት ገበነኛ ፍትሒ ንገሊኦም ማሕበረሰባት ብኣማእታት ኣሽሓት ይጸልዎም
 • - ዘቤታዊ ዓመጻ
 • - ኣብ ቤት ኣብ ርክባት ወይ ኣብ ማሕበረሰብ ዓመጽ ወይ ምፍርራህ
 • – ካብ ትካላት ንኣብነት ዕቝባ ምድላይ ክንክን ወይ ቤት ማእሰርቲ ምውጻእ ኣጸጋሚ ምስግጋር
 • - ናይ ምክልኻል ኣገልግሎት ምንካይ ንኣብነት ናይ መንእሰያት ምድላው ወይ ክለባት መንእሰያት
 • – ብሰንኪ ዓሌትነት ግብረ - ሶዶም ትራንስፎብያ ዝወርድ ማህሰይቲ ከምኡውን ሸለልትነት

"መንእሰያት ኣብ ለንደን ግዳም ሓደር ክሳዕ ዝዀኑ ንተኽእሎኦም መንበሪ ንምሃብ ናብ ሚስዮናዊ ጕዕዞ ኽንከይድ ኢና።"

ፊል ከሪ ቀንዲ ፈጻሚ ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.

ኣውቶቡስ ደው ኣብል

ኣብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ንመንእሰያት ብምድጋፍ #StopTheBus ንሕግዝ ኣሎና -

ስእሊ ናይ ሓንቲ ኣብ ደገ ምልክት ክራይ ዘለዋ ቤት

መንበሪ

ንመንእሰያት ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ብደሓን ዚጸንሑሉ ቦታ ምርካብና ናብ ቤትና ዚምለሱሉ ቦታ ድማ ረኸብናዮም ።

ዝያዳ ርአ
ሓደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እተኣስረ መንእሰይ ኣብ ስግር እቲ ሰደቓ ኻብ ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ኮፍ ኢሉ ነበረ።

ድሕንነት

ኣብ ጽንኩር ወይ ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ንዝደቀሱ መንእሰያት ምድጋፍ ። ምስቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ መርመራ ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ መንእሰያት እውን ንሰርሕ ኢና ።

ዝያዳ ርአ
ምሳሌ ስኒ ኸምኡውን ስቴቶስኮፕ

ጥዕና

ንመንእሰያት ስምዒታውን ጾታውን ኣካላውን ጥዕናኦምን ድሕንነቶምን ንኼመሓይሹ ምድጋፍ

ዝያዳ ርአ
ሰብኣይን ኣንስትን ኣብ መኣዲ ኣሕምልቲ ይቘርጹ

ክእለት ህይወት

ቤትካ ንምዕቃብን ኣወንታዊ ህይወት ንምምራሕን ስልጠናን ክእለትን ።

ዝያዳ ርአ
1,221 ግዳም ሓደር ወይ ከቢድ ድቃስ ዚድቅሱ መንእሰያት።
56% ፈለማ ምስ ሰበ - ስልጣኖም ተራኸቡ 7% ጥራይ ከኣ ደገፍ ረኸቡ ።
ሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ሓደ ምሽእ ዓራት ኮፍ ኢሉ ተሌፎኑ ኺርኢ ኸሎ ዜርኢ ስእሊ
73% ጸለምቲ ወይ ሒደት ማሕበረሰባት ተባሂሎም ዚጽውሑ
15% LGBTQ +
ሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ሓደ ምሽእ ዓራት ኮፍ ኢሉ ተሌፎኑ ኺርኢ ኸሎ ዜርኢ ስእሊ
30% . . ነቲ ኽንክን ተመኪሮዮ
39% ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ዜድሊ ነገራት ዘየማልእ
14% ተፈላጥነት ዘይረኸበ ወይ ዘይተደገፈ ትምህርታዊ ድሌት ነበሮ
38% ግዳም ሓደር ኣብ ዝዀኑሉ እዋን ድሮ ኣብ ስራሕ ነበሩ
ኣብ ድሕረ-ባይታ ዓብዪ በን ዘለዎ ሳጹንን ባልጃን እተሰከመ ሰብኣይ
274 ኣብ ህጹጽ እዋን ኣብ ዚርከብ መሕደሪ ተቐመጡ
266 ናብ ቀዋሚ መንበሪ ይድገፍ ነበረ
ኣብ ድሕረ-ባይታ ዓብዪ በን ዘለዎ ሳጹንን ባልጃን እተሰከመ ሰብኣይ
525 እተመሓየሸ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኸም ዘሎ ጸብጸበ
457 ብዛዕባ ቝጠባዊ ጸገማትን ጥቕምን ምኽሪ ተዋህበኒ

ንኻልኦት ኣካፍልን ወፈያ ንህግን

ኣብዚ እዋን እዚ ኣጸጋሚ ዅነታት ከም ዘሎ ነማስወሉ ኢና ። ልክዕ ከምቲ ወፈያ ምግባር ንመልእኽትና ምክፋልን ብዛዕባ ግዳም ሓደር መንእሰያት ዘሎካ ግንዛበ ምዕባይን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ንጹር ክንገብሮ ንደሊ ኢና ።

ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትኩም ዘሎ ናይ ቪድዮን ወፈራን መልእኽትና ንምክፋል ዝቐለለ መገዲ እንሆ።

ፌስቡክትዊተርኢንስታግራምLinkedIn

ንዕዮና ደግፎ

ንኣውቶቡስ ንምምላስ ዜድሊ ወጻኢታት 3 ፓውንድ ጥራይ ብምሃብ ኣብ መላእ ለንደን ንዚርከቡ ግዳም ሓደር መንእሰያት ዜድልዮም ኣገልግሎትን ደገፍን ንኽንህቦም ክትሕግዘና ትኽእል ኢኻ።

ወፈያ
ስእሊ ቦርሳ
9 ፓውንድ ሓደ መንእሰይ ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ - መጠይቓት ንኽካፈል ዘድልዮ ጕዕዞ ዝኸውን ገንዘብ ክኸፍል ይኽእል ኢዩ ።
27 ፓውንድ ንሓደ በሰላ ዘጋጠሞ መንእሰይ ንሓደ ሰዓት ዚኸውን ክኢላታት ምኽሪ ኺህበሉ ይኽእል እዩ።
ኣብ ድሕረ-ባይታ ዓብዪ በን ዘለዎ ሳጹንን ባልጃን እተሰከመ ሰብኣይ
50 ፓውንድ ንመንእሰያት ዚኸውን ናይ መጽናዕቲ ቦርሳ ኺዕድግ ይኽእል እዩ፣ ኣብ መንጎ እተፈላለየ ቦታታትን ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ካልእ ቦታ ምግዓዝ ጾር ከም ዚፈዅስ ምግባር።
100 ፓውንድ ንሓደ መንእሰይ ከም ከረጺት ጽሩይ ዓራት ድስቲ ከምኡውን ድስቲ ዝኣመሰለ ኣድላዪ ነገራት ንኽረክብ ክሕግዞ ይኽእል ኢዩ ።
ኣብ ድሕረ-ባይታ ዓብዪ በን ዘለዎ ሳጹንን ባልጃን እተሰከመ ሰብኣይ
500 ፓውንድ ነቶም ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ መንእሰያት ንምርካብን ንምድጋፍን ኣብ ሰሙን ክልተ ሳዕ ምሸት ኣብ ጐደናታት ዚግበር ወፍሪ ገንዘብ ኪኸፍል ይኽእል ነበረ።
600 ፓውንድ ንሓደ ሰሙን ዚኣክል በብመዓልቱ ንመንእሰያት ውዑይን መኣዛ ዘለዎን ምግቢ ኸተዳልወሎም ትኽእል ነበረት።
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ