ደገፍ ብኸመይ ከም እትረኽቡ

እትኸዶ ቦታ እንተ ዘይብልካ ወይ ግዳም ሓደር ክትከውን እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣይትጸበ። ናብ ማእከልና ንመጽእ ወይ ምስ ህጹጽ ኣገልግሎት ተራኸብ ።

ናብ ማእከልና ብኸመይ ከም እንኣቱ

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ • 10 30 ናይ ምሸት - ሰዓት 4 00 (ካብ 1 30-2 00 ድ. ቐ.

እትኸዶ ቦታ እንተ ዘይብልካ ኣብ ሓደጋ እንተ ወዲቕካ ወይ ግዳም ሓደር ክትከውን እንተ ዄንካ በጃኻ ናብቲ ኣብ ኪንግስ ክሮስ (68 ቻልተን ስትሪት NW1 1JR) ዚርከብ ማእከልና ንመለስ።

ሰሉስ ቈጸራ ስለ ዝዀነ ሓደ ኻብቶም ሰራሕተኛታት ኣብ እተወሰነ እዋን ኣብኡ ኽትርከብ እንተ ሓቲቱካ ናብ ማእከል መዓልቲ ጥራይ ከም እትመጽእ ኣስተብህል። ረቡዕ ድሕሪ ቐትሪ ኻብ 2-4 ድ. ቐ.

ሓደ ዓይነት መንነት ናይ ሃገራዊ መድሕን ቍጽሪ ወይ ኣታዊኻ መርትዖ እንተ ኣልዩካ በጃኻ ምሳኻ ሒዝካዮ ምጻእ። እንተ ዘይኴንካ ግና ኣይትጨነቕ፣ ብዘይ እዚ ኽንሕግዘካ ንኽእል ኢና፣ ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ንኽትረኽቦ ድማ ክንድግፈካ ንኽእል ኢና።

እንግሊዝኛኻ የጨንቐካ ድዩ ? ቋንቋ ዕንቅፋት ምእንቲ ኸይከውን ንተርጐምቲ እውን ክንድግፎም ንኽእል ኢና።

ኣብ ካርታታት ጎልጋል ርኸብና
ካርታ ለንደን

ብኢንተርነት ኣቢልካ መወከሲ ግበር

እቲ ዜሕዝን ግና ኣገልግሎትና ንምርካብ ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘሎና ኣብዚ እዋን እዚ ብኢንተርነት ኣቢልካ ዚቐርብ መወከሲታት ኣይንቕበልን ኢና። ዜድልየና እንተ ዀይኑ በጃኹም ብኣካል ናብ ማእከልና መጹ ። ብእተኻእለና መጠን ቀልጢፍና መወከሲታት ናባና ኽንከፍት ኢና።

16 ወይ 17 ዓመት ድዩ ?

ወዲ 16 ወይ 17 ዓመት እንተ ዄንካ ናብ ግቡእ ኣገልግሎት ቈልዑ ብዚግበር ተጣበቕትን ምኽርን መወከሲታትን ክንድግፈካ ንኽእል ኢና። እቲ ዜሕዝን ግና ትሕቲ 18 ዓመት ንዝዀኑ ሰባት ህጹጽ መሕደሪ ኽንህቦም ኣይንኽእልን ኢና።

ኰይኑ ግና ዜድልየካ ኽኢላ ደገፍ ብኸመይ ከም እትረክብ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ። ድሕንነት ከም ዘሎካን ድምጽኻ ይስማዕ ከም ዘሎን ነረጋግጽ ኢና ስለዚ ካልኦት ክኢላታት ይሰምዑኻ ኢዮም።

ግዳም ሓደር ክትኰኑ ትኽእሉ እንተ ዄንኩም በጃኹም ናብ ማእከልና መጺእኩም ወይ ምእንቲ ኽንድግፉኹም ናብ ገዛእ ርእስኹም ተመለሱ። ኣብ ቤት ምኽሪኻ ምስ ኣገልግሎት ቈልዑ ኽትራኸብ ወይ ከኣ ናብቲ ሓደ ግዴታ ዘለዎ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ኺሕግዘካ ዚኽእል መደበር ፖሊስ ወይ ኤ.

እንታይ ክንገብር ንኽእል ?

ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ፦

 • ካብ ከም ቤት ምኽሪ ዝኣመሰለ ኻልእ ኣገልግሎት ሓገዝ ንምርካብ ዚወሃብ ምኽርን ደገፍን (እንተላይ ከቢድ ድቃስ ትድቅስ እንተ ኣሊኻ ክኢላታት ዚህብዎ ደገፍ)
 • ረብሓታት ንምርካብን እንታይ ክትገብር ከም ዚግብኣካ ንምርዳእን ዚሕግዝ ደገፍ
 • ትምህርትን ስራሕን ስልጠናን
 • ምኽርን ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ደገፍን ተጣበቕትን
 • ኣካላውን ጾታውን ምኽሪ ጥዕና
 • ነብስና ምሕጻብ
 • ውዑይ ምግብን ክዳውንትን ጥዕናን ኣድላዪ ኢዩ
 • ከም ስነ-ጥበብ ሙዚቃ ስፖርት ከምኡውን ድራማ ዝኣመሰለ ናይ መንእሰያት ስራሕን ናይ ህይወት ክእለትን ፕሮግራም
 • ናይ ወጻኢ ሕጋዊ ወይ ስደተኛታት ምኽሪ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ
 • ብርእሶም ናይ ምንባርን ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥን ክእለት ኣብ ምጥራይ በብሓደ ዝግበር ደገፍ
 • ምስ መንእሰያት ዚሰማማዕ ሓያሎ ኻልእ ኣገልግሎት እውን

ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ከም ደገፍ LGBTQ+ ሕጋዊ ሓገዝ ወይ ኣማኸርቲ ስደተኛታት ዝኣመሰለ ኻልእ ክኢላታት ኣገልግሎት ክትረክብን ክትጥቀምን ክንሕግዘካ ኢና። ነዚ ምሳኻ ኽንገብሮ ኢና ስለዚ ብተደጋጋሚ ዛንታኻ ኽትነግር ወይ ብዙሕ ኣመሓዳሪ ኽትገብር ኣየድልየካን እዩ።

ከከም እቲ ንዓኻ ዚጠቕመካ ናይ ብሕትኻን ናይ ርሑቕን ኣገልግሎት ክትህብ ትኽእል ኢኻ። ህጹጽ ደገፍ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ነገራት ተጠቐመሉ።

ክንገብሮ ዘይንኽእል

ከም ቤት ምኽሪ ወይ ኣገልግሎት መርመራ ዝኣመሰለ መንግስታዊ ማሕበር ኣይኰንናን ። ኣብ ክንዳኡስ ደገፍና ኣማራጺ ስለ ዝዀነ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ምጥቃም ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ ። መብዛሕትኡ ግዜ መሰል ከም ዘሎካ ንምርግጋጽ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጋዊ ኣገልግሎት ሓቢርና ንዓዪ ኢና ኣብ ንቡር ኵነታት ግን ከይሓተትና ሓበሬታኻ ኣይነካፍለካን ኢና።

ክሊኒካዊ ኣገልግሎት ኣይኰንናን ። እዚ ማለት ድማ ከም ናይ ፒ. ፒ. ወይ ሆስፒታል ዝኣመሰለ ሕክምናዊ ሓገዝ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና እንተዀነ ግን ምስ ናይ ፒ. ፒ. ወይ ሓኪም ስኒ ንኽትምዝገብ ክንድግፈካ ንኽእል ኢና። ንኣእምሮኣውን ጾታውን ጥዕና ኣብ ምቍጽጻር ከምኡውን ብዛዕባ ኣካላዊ ጥዕናኻ ምርመራታትን ምኽርን ንህብ ኢና ።

ሕጂ ኣብ ቅልውላው ዲኻ ዘለኻ ?

ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ኣብ ሓደጋ ወይ ህጹጽ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ከም ካልእ ኣገልግሎት ቀልጢፍና ምላሽ ክንህብ ኣይንኽእልን ንኸውን ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ወይ ሓበሬታ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ናብዘን ካልኦት ውድባት እዚኣተን ክትበጽሕ ሓሳብ ንህብ ፦

ህጹጽ ኣገልግሎት ደወል

ኣብ ከቢድ ቅልውላው ወይ ጕድኣት ኬስዕበልካ ዚኽእል እንተ ዀይኑ

ጻውዒት ፦ 999

ምኽሪ ኣባይቲ

0330 0536091

ወዲ 18-25 ዓመት እንተ ዄንካ እሞ ብዛዕባ ኣባይቲ ምኽሪ የድልየካ

ወብ ሳይቶም ርአ

ስትሪትሊንክ

0300 500 0914

ከቢድ ድቃስ ትድቅስ እንተ ኣሊኻ

ወብ ሳይቶም ርአ

እቲ ሕውስዋስ

0808 808 4994

ብዛዕባ እቲ ዜጋጥመካ ዘሎ ብድሆታት ክትፈልጥ ወይ ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ ካብ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኻባኻ ኽሳዕ ገንዘብ ስራሕ ክትረክብ ካብ ምፍልላይ ክሳዕ ሓሽሽ ክትዘራረብ ትደሊ ኢኻ።

ወብ ሳይቶም ርአ

ሳምራውያን

116 123 (24ሰዓት)

ኣመና ትጕሂ እንተ ኣሊኻ ርእሰ ቕትለት ክትፍጽም ወይ ከኣ ብህጹጽ ምስ ሓደ ሰብ ክትዘራረብ ኣሎካ። ኣብ ዝዀነ ይኹን ሆስፒታል እውን ናብ ኤ. ኤ.

ወብ ሳይቶም ርአ

ኣእምሮ

0300 123 3393

ኣእምሮኣዊ ጥዕና ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ወይ ኣገልግሎት ክትረክብ እንተ ደሊኻ

ወብ ሳይቶም ርአ

ሃገራዊ ማህሰይቲ ዘቤታዊ ማህሰይቲ

0808 2000 247 (24 ሰዓት)

ሃሳዪ ወይ ዓመጽ ዝመልኦ ርክብ እንተ ኣልዩካ ወይ ከኣ ካብ ዝዀነ ይኹን ዓመጻ ወይ ማህሰይቲ እንተ ሃዲምካ ብህጹጽ ሓገዝ የድልየካ እዩ። ሃንደበታዊ ኵነታት ኬጋጥመካ ኸሎ ወትሩ 999 ደዊልካ ጸውዕ ።

ወብ ሳይቶም ርአ

LGBT ስዊችቦርድ

0300 330 0630

LGBTQ+ ኢልካ እንተ ፈሊጥካ ሓበሬታን ደገፍን ድማ የድልየካ።

ወብ ሳይቶም ርአ

ጕጅለ ኣገልግሎት ቈልዑ ናይቲ ከባቢ ሰበ - ስልጣን

ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ዄንካ እትሓድረሉ ወይ ክትጐድኣካ እትኽእል ቦታ እንተ ዘይብልካ። በጃኻ ነቲ ብዓል ስልጣን ካባኻ ዚርከብ ወብ ሳይት ርኣዮ እሞ "ዕቝባ ቘልዑ" ድለ

ዝያዳ ኽትፈልጥ ጽሓፍ

ልሙድ ሕቶታት

ኣብ ዓዓመት ብኣሽሓት ንዚቝጸሩ 16-24 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ንድግፎም ኢና መብዛሕትኦም ከኣ ብህጹጽ መንበሪ የድልዮም እዩ። ዝዀነ ይኹን ናባና እተጠቕሰ መንእሰይ ነቲ ኣብ ቤትና እንረኽቦ ደገፍ ኪረኽቦ ይኽእል እዩ ። ምሳና ቕድሚ ምርኻብካ ተወሳኺ ሕቶታት ክትሓትት ከም እትኽእል ንፈልጥ ኢና ። ገለ ኻብቶም ብተደጋጋሚ ዚሓትቱና ዝነበሩ መንእሰያት እንሆ ፦

'ግዳም ሓደር' ክትብል ከለኻ እንታይ ማለትካ?

ግዳም ሓደር ብዛዕባ ምዃን ብዙሕ ዘይጠቅምን ጐዳእን ኣረኣእያ እዩ ዘሎ ። ኣብዚ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ. እዚ ኸኣ ሎሚ ምሸት ኣበይ ከም እትሓድር ከይትፈልጥ ወይ ምስ ሓደ ድሕንነት ዘይስምዓካ ሰብ ወይ ብጻይካ ኽትጸንሕ ከለኻ ኣብ ዓራት ዓርክኻ ምድቃስ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ምስ ወለድኻ ስድራ ቤትካ ወይ ፈተውትኻ ወዲቕካ ፍዅስ ኣይምበልካን ወይ ናብ ቤትካ ኽትምለስ ኣይምተቐበልካን ኔርካ። ካብ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ካብ ወጻኢ ናብ ለንደን ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። ስደተኛ ወይ ዕቝባ እትደሊ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ ። ተመሃራይ ወይ ሰራሕተኛ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ ። ምናልባት ብወናኒኻ ተሰጕጉካ ወይ ኣብ ለንደን ንብረት ክራይ ክትረክብ ኣይከኣልካን ትኸውን። እዚ ዅሉ ኣብነታት ግዳም ሓደር ምዃን እዩ ። እዚ ዜሕፍር ኣይኰነን፣ ጕድለትካ ኣይኰነን። ድሕንነት ዘለዎ ቤት ይግብኣካ ሓንቲ ቤት ምእንቲ ኽትረክብ ከኣ ዝከኣለና ዅሉ ኽንገብር ኢና

ድሮ ምሳኻትኩም እዓዪ ኣለኹ እዋናዊ ሓበሬታ ድማ እደሊ ኣለኹ

ምስ ዝዀነ ይኹን ድሮ ደገፍ ዚረክብ ዘሎ ወዲ 25 ዓመት ክሳዕ ዚኸውን ምሳና ምዕያይ ክንቅጽል ኢና ። ድሮ ትፈልጡና እንተ ዄንኩምን እዋናዊ ሓበሬታ እንተ ደሊኹምን በጃኹም 020 7388 5560 ደዊልኩም ወይ ኢ-መይል [email protected] ። ካብ ጋንታና ዝመጸ ሰብ ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ኺምለሰካ እዩ። እቲ ማእከል ኣብ 10 30-16 00 ናይ ሰሙን መዓልትታት ጥራይ ስለ ዝኽፈት ኵሉ ሳዕ ነቲ ዝደወለልካ ምላሽ ክንህበሉ ኣይንኽእልን ንኸውን። ኣዘውቲርና ነቲ ብድምጺ ዚለኣኽ ኢ-መይል ንርእዮ እኳ እንተ ኣለና ህጹጽ ነገር እንተ ደሊኻ ግና ፈለማ ኢ-መይል ክለኣኽ ምኽሪ ምሃብና።

ብኢንተርነት ገይረ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ክጠቅስ ጸኒሐ እየ፣ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዚኸውን?

ሓደ ኣባል ጕጅለና ነቲ መወከሲኻ ኺምርምሮን ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ኺራኸበካን እዩ። ደገፍካ ምእንቲ ኽንጅምር ተሌፎን ደዊሎም ናብቲ ናይ መዓልቲ ማእከል ክትኣቱ ይዕድሙኻ። እታ ጕጅለ ንዅሉ ነገራት ከተዘራርበካን ንዝዀነ ይኹን ሕቶታት ክትምልሰካን እያ። ኣብ ናይ ብሕቲ ዅነታትካ ብኸመይ ክንድግፈካ ኸም እንኽእል እውን ብልክዕ ኪነግሩኻ ይኽእሉ እዮም ። ኣብ ውሽጢ 3-5 ናይ ስራሕ መዓልትታት ንዅሎም እቶም መወከሲታት ምላሽ ክንህበሎም ንጽዕር ኢና ስለዚ ኣብ ህጹጽ ኵነታት እንተድኣ ኣሊኹም እሞ ክትጽበዩ እንተድኣ ዘይክኢልኩም በጃኹም ብኣካል ናብቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ህጹጽ ኣገልግሎት ተጠቐሙ። ክትረኽብዎ ትኽእሉ እንተ ዄንኩምን እንተ ረኺብኩምን ናብ ማእከል መዓልቲ ኽትመጹ ኸለኹም በጃኹም ሓደ ዓይነት መንነት ምሳኻትኩም ኣምጽኡ፣ ፓስፖርት ወይ ፍቓድ ምምራሕ ማኪና ዝሓሸ እዩ።

ድሕሪ ምግምጋምካ ዝደለኻዮ ንኽትረክብ ዚከኣለካ ዘበለ ኣገልግሎት ኪወሃበካ እዩ ። ናይ ብሕትኻን ናይ ርሑቕን ኣገልግሎት ክትህበካ ትኽእል ኢኻ። ምስቶም ክትፈልጦምን ክትኣምኖምን እትኽእል ሒደት ሰባት ብቐጻሊ ኽትዓዪ ኢኻ ።

ብኢንተርነት ገይረ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ እኳ እንተ ነገርኩ መልሲ ግን ኣይረኸብኩን። ስለምንታይ ?

ብስራሕ ትሑዛት ኢና ጋንታና ኸኣ ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ብቕልጡፍ ንምብጻሕ ዚከኣላ ዅሉ እያ እትገብር ስለዚ ብኡንብኡ ኻባና እንተ ዘይሰሚዕኩም ኣይትጨነቑ። ኣብ ውሽጢ 3-5 ናይ ስራሕ መዓልትታት ንዅሉ እቲ መወከሲታት ምላሽ ክንህበሉ ንጽዕር ኢና። ድሕንነት እንተ ዘይብልካን ሕጂ ሓገዝ እንተ ደሊኻን በጃኻ ናብ ማእከል መዓልቲ ኺድ ወይ ከኣ ሓደ ኻብቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ህጹጽ ኣገልግሎት ተጠቐም

ኣብ ፈለማ ኽምርምሮ ተሓቲቱኒ እዩ ፣ እዚ እንታይ ማለት እዩ ? እንታይ ኢልካ ኽትሓትተኒ ኢኻ ?

ብዛዕባ ርእስኻን ኵነታትካን እንታይ ትደሊ ኸም ዘለኻን ገለ ሕቶታት ክንሓትተካ ኢና። ነዚ ብሕጋውን ድሕንነትን ኢና እንገብሮ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዜድልየካ ነገራት ብልክዕ ምእንቲ ኽንህበካ ኢና ። ስለምንታይ ሓደ ነገር ከም ዝሓተትናካ እንተ ዘይትፈልጥ እቲ ምሳኻ እትዓዪ ዘለኻ ኣባል እታ ጋንታ ኺምልስ ይኽእል እዩ። ሓደ ዓይነት መንነት ናይ ሃገራዊ መድሕን ቍጽሪ ወይ ኣታዊኻ መርትዖ እንተ ኣልዩካ በጃኻ ምሳኻ ሒዝካዮ ምጻእ። እንተ ዘይክኢልካ ግና ኣይትጨነቕ፣ ብዘይ እዚ ኽንሕግዘካን ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ንኽትረኽቦ ኽንድግፈካን ንኽእል ኢና።

ንኻልእ ሰብ ክጠቅስ እደሊ እየ

ክኢላ ማሕበር እንተ ዄንካእሞ ኣብ ክንዲ እቲ እትሰርሓሉ ዘለኻ መንእሰይ ክትውከስ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ገጽ እዚ ዜድልየካ ዘበለ ዅሉ ኽትረክብ ኣሎካ።

ኣብማእከል እታ መዓልቲ እንታይ እዩ ዜጋጥም ?

መዓልታዊ ማእከልና ኣብ ሰሰሙን ክፉት እዩ ። ምኽርና ጥዕናና ክእለትና ኣገልግሎት ናበይ ከም እንኸይድ ከምኡውን ከም ምግብን ክዳውንትን ከም ኵዕሶ እግሪ ክለባት ድራር ከምኡውን መገሻታት ዝኣመሰለ መሰረታዊ ኣብያተ - ትምህርቲ ንህብ ኢና ። ብመሰረቱ ደገፍና ኽትረኽቡሉ እትኽእሉ ቐንዲ ነጥቢ ከምኡውን ብዙሕ መዘናግዕን ሓጋዝን ተወሳኺ ነገራት እትረኽቡሉ ማእከልና ኢዩ።  ናብ ማእከል ክትኣቱ ዘይትኽእል እንተ ዄንካ ግና ኣይትጨነቕ፣ ብኢንተርነት ኣቢልካ እውን ኣገልግሎት ኪወሃበካ ወይ ብተሌፎን ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ገይረ እየ ናብቲ ኣብ ማእከል ዚግበር ንጥፈታት ክኸይድ ዝኽእል ?

ዝዀነ ይኹን ናይ መጀመርታ ገምጋም ዝዛዘመ መንእሰይ ናብ ንጥፈታትና ክመጽእ ይኽእል ኢዩ ። ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ ወይ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ ንዝዀነ ይኹን ኣባል እታ ጋንታ ኸተዘራርቦ ትኽእል ኢኻ።

 

ክመሃር ወይ ክኣቱ የድልየኒ እዩ ። እቲ ማእከልን ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.

ንዅሉ እቲ ንኽንመሃርን ንኽንረኽቦን ዜድልየና ነገራት ከነማልእ ንኽእል ኢና ። ኣብዚ ግዜና እንጥቀመሉ ማእከል ብሽክለታ ስንኩላን ምሉእ ብምሉእ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንዝዀነ ይኹን ካልእ ዓይነት ስንክልና ወይ እተፈላለየ ዓይነት መትኒ ድማ ጸጥ ዝበለ ቦታን ምትዕርራይን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ሰራሕተኛታትና ደረትኩምን ትጽቢታትኩምን ከም እንርድኦ ንኸነረጋግጽ ኣብ ኵሉ መዳያት ከኣ ዚከኣለና ዘበለ ኽንገብር ኢና ። ናይ ቋንቋ ደገፍ ንህብ (ኣብ ታሕቲ ርአ) ንዝዀነ ይኹን ኣመጋግባ ወይ ቍጥዐ ኣካላት ዝኸውን መግቢ ንህብ ኢና ኣብዚ ግዜና እንጥቀመሉ ማእከል ከኣ ንመብዛሕትኡ ኣገባብ ትምህርትን መራኸብን ዝኸውን ተክኖሎጅያዊ መሳርሒታት ኣለዎ ። ነቲ እትሓትቶ ዘለኻ ዘይንፈልጦ እንተደኣ ዄንና ክንምርምሮ እሞ ብዝበለጸ ኽንድግፈልካ ኽንለምዶ ኢና።

እንግሊዝኛ ኣይክእልን እየ ካብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ. ሓገዝ ክረክብ እኽእል ድየ?

ብናይ ትርጕምን ተርጓሚትን ኣገልግሎት ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ። እዚ ንምድላው ቍሩብ ግዜ ስለ ዝወስድ ነዚ ምእንቲ ኽንውድበሉ በጃኻ ብእተኻእለና መጠን ቀልጢፍካ ንገረና።

ኣብ ኤን. ኣይ. ሲ.

መብዛሕትኦም ናባና ዝመጹ መንእሰያት ኣብ ገሊኡ ቦታታት ለንደን ወይ ኣብ ከባቢ ገሊኣቶም ሰባት ድሕንነት ኣይስምዖምን ኢዩ። ነዚ ንፈልጦ ኢና ከነወግዶ ዘሎና ነገር እንተ ኣልዩ ኸኣ መዓስ ከም ዝገምገምካዮ ኽንምርምር ኢና። ሰሉስ ኣብቲ ማእከል ቈጸራ ዚግበረሉ በዚ ምኽንያት እዚ ጥራይ እዩ ። ድሕንነት ክስምዓካ ዘለዎ ዝዀነ ይኹን ነገር ንምምላእ ዝከኣለና ዅሉ ኽንገብር ኢና ። ብዛዕባ ድሕንነትናን ኣገልግሎትናን ኣብዚ ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ካልእ ኣገልግሎት ዘሎኒ ኣተሓሕዛ እተፈልየ ድዩ ?

ንሕና ናይ መንግስቲ ማሕበር ኣይኰንናን እዚ ማለት ከኣ ሓገዝና ምሉእ ብምሉእ ከምቲ ናትካ እዩ ። ንሕና ዋዕላ ፖሊስ ወይ ካልእ ወግዓዊ ማሕበር ኣይኰንናን ንድሕንነት ብዝምልከት እንተ ዘየድልዩና ኸኣ ብዘይ ፍቓድኩም ኣይንዛረቦምን ኢና። እንተ ዘይሓቲትካና ናብ ስድራ ቤትካ ወይ ማሕበረሰብካ ኣይንቐርብን ኢና። ብእተኻእለካ መጠን ክንሕግዘካ ንስኻትኩም ግና ክትቈጻጸሩ ኢኹም፣ ኣብ ዝዀነ ይኹን ነገር ከነገድደካ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ድማ ምሳና ምዕያይ ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ። ጋንታና ምኩራትን እሙናትን ኢዮም ነዚ ድማ ኣብቲ እንሕዘሉ መገዲ ክትርእይዎ ተስፋ ንገብር።

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ