ግዳም ሓደር ንምዃን ናብ መሕደሪ ምእታው ናይ መጀመርታ ስጕምቲ ጥራይ እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገዛ ንምዕቃብ ባጀት ንምውጻእ ከምኡውን ገንዘብ ንምቍጽጻር ከምኡውን ስራሕን ትምህርትን ስልጠናን ንምርካብ እተወሰነ ሓገዝ የድልዮ ኢዩ ። ብዙሓት ለንደን ዝነብሩ መንእሰያት ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ንኽምህርዎም ወይ ህርፋኖም ንኽበጽሑ ንኽሕግዝዎም ዝሕግዞም ናይ ደገፍ ህንጻ የብሎምን ስለዚ እቲ ናይ ህይወት ክእለትና ወሳኒ ኽፍሊ ናይቲ እንህቦ ዕድመ ኢዩ።

ናይ ህይወት ክእለትና ንምድጋፍን ንጥፈታት ንምግባርን ገዛእ ርእስኻ ኸተመልክት ወይ ናብ ማእከልና ኽትከይድ ኣሎካ። ነዚ ብኸመይ ከም እትገብሮ ዚገልጽ ሓበሬታ ኣብዚ ኣሎ ።

እታ ናይ ህይወት ክእለት ዘለዋ ጕጅለና ነዚ ዝስዕብ ክትሕግዘካ ትኽእል ኢያ -

ስራሕን ትምህርትን ስልጠናን

ግቡእ ኣጋጣሚታት ንኽትረክብ ንኽትጥቀመሉ ዜኽእለካ ዓቕምን ክእለትን ንኽትረክብ ድማ ክትሕግዘካ ትኽእል ኢኻ ።

ናይ መንበሪ ዀነ ናይ ገንዘብ ክእለት

እዚ ወሳኒ ኽፋል እቲ እንህቦ ዕድመ ነዚ ዝስዕብ ክሕግዘካ ይኽእል ኢዩ -

 • – ባጀት ምውጻእ ምግቢ ምኽሻን ወጻኢታትካ ምርዳእ ዕዳጋኻ ከምኡውን መሰረታዊ ጽገና ዝኣመሰለ ብርእስኻ ናይ ምንባር ክእለትካ ኣመሓይሽ
 • - ንቤትካ ኸም ቤትካ ኽትገብሮ እትኽእል ነገራት እንተላይ ኣቕሑ ገዛን ተንቀሳቓሲ ደገፍን ገንዘባዊ ሓገዝን
 • – ንገንዘብካ ብዝበለጸ ንምጥቃምን ረብሓታትካ ንምሕጋዝን ምድጋፍ

ክእለትካን ምትእምማንካን ኣማዕብል

ነዚ ዚስዕብ እውን ዜጠቓልል እዩ ፦

 • – ኣብ ዜድልየካ እዋን ክትጣበቕ ተሌፎን ክትድውል ቈጸራ ኽትገብር ክትሕግዘካ ትኽእል ኢኻ
 • - ምትእምማንካን ርእሰ-ተኣማንነትካን ምምዕባል ድምጽኻ ንኽትሰምዕ ድማ ምሕጋዝ
 • – ምስ ከም ማሕበራዊ ጕዳያት መምህራን መርመራ ወይ ፖሊስ ዝኣመሰሉ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰብ ሞያ ምዝርራብ
 • – እተፍቅሮ ንጥፈታት ምርካብ መሃዚ ምዃን ምስ ካልኦት መንእሰያት ምቅርራብ ከምኡውን ኣብ መጻኢ ዘጥረኻዮ ሸቶታት ንኽትወቅዕ ምሕጋዝ

ዘሐጕስ ንጥፈታትን መገሻታትን ኣብያተ - ትምህርትን

ነዚ ዚስዕብ እውን ዜጠቓልል እዩ ፦

 • - ኣብ ማእከል መዓልቲ ንዝዀነ ይኹን ሰበይቲ ዝልለ ሰሙናዊ ቦታ
 • - ንዝዀነ ይኹን ሰብ ዚልለ ጕጅለ
 • - ኵዕሶ እግሪ ንኻልእ ስፖርታዊ ውድድራት
 • - ድራማን ሙዚቃን እንተላይ ስቱድዮ ምቕዳሕ
 • - ናይ ስነ - ጥበብ ኣብያተ - ትምህርቲ
 • - ናብ ትያትር ሲነማ ከምኡውን ናብ ካልእ ዘሐጕስ ንጥፈታት ምኻድ
 • - ንኣገልግሎትና ምእንቲ ኽትቀርጽዎ ስሩዕ መአከቢ መንእሰያት

ጽልዋ

ብ2021-22 እታ ናይ ህይወት ክእለት ዘለዋ ጕጅለና ዝገበረቶ ጽልዋ እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

173 ኣብ መደብ ክእለት ህይወት እተጸምዱ መንእሰያት
168 መንእሰያት ስራሕን ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ምርካብ ሓጊዞም እዮም
ስእሊ ሓንቲ መጽሓፍ እተንብብ መንእሰይ
58 መንእሰያት ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ይድግፉ
78 ብርእሱ ሓሲቡ ዚዓዪ ቤት ትምህርቲ
ስእሊ ሓንቲ መጽሓፍ እተንብብ መንእሰይ
106 ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥን ርክብን ክእለት ኣብ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ተኻፈልና
135 ኣብቲ ምሕድግ ዝበለ ናይ ህይወት ክእለትና ተጸምበርና

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ጕጅለታት

እቲ ናይ ህይወት ክእለትና እተፈላለየ ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ጕጅለ እዮም ዚዓይዩ። ግዳም ሓደር ምዃን ኣብ መንእሰያት ዘለዎ ጽልዋ ንርድኦ ኢና፣ ገለ ኻብቶም ሰራሕተኛታትና ባዕሎም ተመኪሮምዎ እዮም ። ንመንእሰያት ሸቶታቶም ንምውቃዕ ብኸመይ ከም ዚድግፍዎም ንዓሰርተታት ዓመታት ኪመሃሩ ጸኒሖም እዮም ።

እታ ጕጅለ ኸምዚ ትብል -

 

 • 3 ኣማኸርቲ ስራሕን ትምህርትን ስልጠናን
 • 6 ሰራሕተኛታት መንእሰያት
 • 2 ብርእሶም ዚመሓደሩ ሰራሕተኛታት
 • 1 ርእሲ ኽእለት ህይወት
ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ