ግዳም ሓደር ምዃን ብዙሕ ተወሳኺ ጭንቀት ወይ ውጥረት ስለ ዜምጽእ መንበሪ ጥራይ እኹል ኣይኰነን። ናብ ኣባይቲ ብዕዉት መገዲ ንኽንሰግር ኣገልግሎት ንህብ ኢና ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ነቲ ኣባይቲ ንምዕቃብን ዝደለኻዮ ህይወት ንምህናጽን ዚሕግዝ ናይ ጥዕና ደገፍ እዩ ።

ጕጅለ ጥዕናና ንመንእሰያት ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምን ካብ ቅልውላው ናብ ዝያዳ ርጉእ ቦታ ምእንቲ ኽግዕዙን ነዚ ዅሉ ባእታታት እዚ ብዜሰምብድ መገዲ እያ እተኣኻኽቦ።

ንሕና ሆስፒታል ወይ ኣገልግሎት ፒ. ፒ. እንተዀነ ግን ኣብ ጐድኒ እቲ ብኣካል ክንህቦ እንኽእል ጠቓሚ ኣገልግሎት ንኽትረኽቡ ንምሕጋዝ ምሳኻትኩም ክንዓዪ ኢና።

ግብራዊ ደገፍን ሓበሬታን ክንህብ ንኽእል ኢና ። ካብ ጕጅለ ጥዕናና ሓገዝ ንምርካብ በጃኻ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ኣመልክት ።

ብኸመይ ኢና ኽንሕግዝ እንኽእል ?

ኵሉ ሰብ ስምዒታዊ ድሌት ኣለዎ ። ትቃለስ እንተ ኣሊኻ ክንድግፍካ ንኽእል ኢና። ዜሕፍር የልቦን፣ ሓድሓደ ግዜ ኵላትና ሓገዝ የድልየና እዩ ።

ጕጅለ ጥዕናና ነዚ ዝስዕብ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ -

ጥዕናኻ ምምሕያሽ

ከምዚ ኽንህበካ ንኽእል ኢና ፦

 • 1 1 ጕጅለታት ምኽርን ደገፍን
 • ምስ ቶም ከም GP ዝኣመሰሉ ሰብ ሞያ ኽንክን ጥዕና ምምዝጋብ
 • ናይ ጥዕና ሞቲ
 • ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ዘረባ ከምኡውን ቋንቋ ሓገዝ

ሓድሽ ነገራት ምምሃር

ነዚ ዝስዕብ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና -

 • ብዛዕባ ኣመጋግባን ምትካኽ ሽጋራን ዚገልጽ ናይ ጥዕና ቤት ትምህርቲ
 • ጥዑይ ርክብ ንምቍጽጻርን ንምምዕባልን ርክብ ንምዕቃብን ክእለት ምምሃር
 • ብዛዕባ ስምዒታውን ኣካላውን ድሕንነት ዘሎ ፍልጠትን ምርዳእን ምምሕያሽ

ሃብትን መወከሲታትን ምርካብ

ነዚ ዝስዕብ ምልክት ክንህበሉ ንኽእል ኢና -

 • ካብ ወልፊ ሓገዝ ንምርካብ ምኽርን መወከሲታትን
 • ብዛዕባ ጾታዊ ጥዕና ዚገልጽ ምኽሪ ኸምኡውን ኣማራጺታት መከላኸሊ ጥንሲ ዀነ ፍርያት ግዜ ብናጻ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።
 • ካብ ካልኦት ውድባት መወከሲታት ንወስድ ኢና ። ምስቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ትዓዪ እንተ ደኣ ዄንካ ብዛዕባና ኽትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ('ኣነ ኽኢላ እየ' ዚብል ሜኖኣዊ ኣቀራርባ ርአ) ካብቲ እንህቦ ኣገልግሎት ድማ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ንኻልኦት ክኢላታት ዚወሃብ ስልጠና

ጕጅለ ጥዕናና ንኻልኦት ሰብ ሞያን ውድባትን ውልቀ ሰባትን ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ለንደን ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኺድግፍዎም ከም ዚኽእሉ ኸተሰልጥን ትኽእል እያ ። ክትመሃር ትደሊ እንተ ኣሊኻ በጃኻ ምሳና ተራኸብ ።

ብዛዕባ 'ርእስኻ ምዝሓል' ወይ ህድእ ምባል ሓበሬታ ትደሊ እንተ ኣሊኻ ከምዚ ኢልና ኢና እንመኽረካ፦

ኣብ ቅልውላው ዲኻ ዘለኻ ?

ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ኣብ ሓደጋ ወይ ህጹጽ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ከም ካልእ ኣገልግሎት ቀልጢፍና ምላሽ ክንህብ ኣይንኽእልን ንኸውን ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ወይ ሓበሬታ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ነዘን ካልኦት ውድባት እዚኣተን ክንሕግዘን ሓሳብ ንህብ ፦

ከምኡ እንተ ተሰሚዑካ ወይ ንርእስኻ ኸቢድ ጕድኣት እንተ ኣውሪዱልካ ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ የድልየካ እዩ።

በጃኻ ፈለማ ኣምቡላንስ ንምርካብ 999 ደዊልካ ወይ እንተ ኽኢልካ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ከባቢኻ ዚርከብ ኤ. ኤ.

999

ኤች. ኤን. ኤስ.

ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚርከብ ኤች. ኤን. ኤስ.

ዝያዳ ርአ

ሳምራውያን

116 123

ናጻን ስሙ ዘይፍለጥን ኵሉ ሳዕ ግልጽን እዩ። ኣብ ኵሉ ቦታታት ዩናይትድ ኪንግደም ይርከብ ።

ዝያዳ ርአ

ጫውጫውታ

85258

ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ንዝዀነ ይኹን ሰብ ብናጻ 24/7 ብሞባይል ዚለኣኽ ኣገልግሎት

ዝያዳ ርአ

ሃገራዊ ርእሰ - ቕትለት ንምክልኻል ዝሕግዝ ረድኤት

0800 689 5652

ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ንዚርከብ ዝዀነ ይኹን ሰብ መዓልታዊ ኻብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ክሳዕ ሰዓት 3 30 ናይ ምሸት ክፉት

ዝያዳ ርአ

ሳንሊን

0300 304 7000

ናይ ኣእምሮ ጸገም እንተ ኣልዩካ ወይ ንኻልእ ሰብ ትድግፍ እንተ ኣሊኻ ሳነሊን መዓልቲ መዓልቲ ኻብ ሰዓት 4.30 ክሳዕ ሰዓት 10.30 ድ. ቐ.

ዝያዳ ርአ

ኣብ ሕማቕ ናብራ ምንባር ንምጥፋእ እተገብረ ወፈራ (ህድኣት)

0800 58 58 58

ክትቃለስን ክትዛረብን እንተ ኣድልዩካ መዓልቲ መዓልቲ ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ ናብ ካልም ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ብተሌፎን ክትዛረብ እንተ ዘይደሊኻ ነቲ ካልም ዚብሃል ወብ ሳይት ክትፍትኖ ትኽእል ኢኻ።

ዝያዳ ርአ

ፓፒረስ ሆፕላንዩክ

0800 068 4141

ትሕቲ 35 ዓመት እንተ ዄንካ ርእሰ ቕትለት ክትፍጽም ወይ ብዛዕባ ሓደ ዚቃለስ ዘሎ መንእሰይ ክትሓስብ እንተ ኽኢልካ ኣብ ሰሰሙን ሰዓት 10 ናይ ምሸት-10 ምሸት ኣብ ቀዳመ-ሰናብቲ ሰዓት 2 ድሕሪ ቐትሪ-10 ምሸት ከምኡውን ኣብ ባንክ ዚግበር በዓላት ሰዓት 2 ድሕሪ ቐትሪ-10 ምሸት ክትጽውዕ ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ [email protected] 07786 209 697 ኢ-መይል ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።

ዝያዳ ርአ

ስዊችቦርድ

0300 330 0630

ግብረ ሶዶም ዚገብሩ ግብረ ሶዶም ዚገብሩ ወይ ጾታዊ ርክብ ዚፍጽሙ እንተ ዄንካ መዓልቲ መዓልቲ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ስዊችቦርድ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ [email protected] ኢ-መይል ክለኣኽ ወይ ከኣ ኣገልግሎቶም ወብ ሳይት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ተጠቀምቲ ተሌፎን LGBT+ ኢሎም እዮም ዚጽውዑ።

ዝያዳ ርአ

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ጕጅለታት

እታ እተደንቕ ጕጅለ ጥዕናና ንመንእሰያት ለንደን ጥዕናኦም ንኼመሓይሹ ኺሕግዝዎም ብቑዓት ብዝዀኑ ኽኢላታት ዝቘመት እያ ። ግዳም ሓደር ምዃን ንሰባት ብኸመይ ከም ዚጸልዎምን መንእሰያት ዚደልይዎ ዓይነት ኣተሓሕዛ ኸም ዘለዎምን ተመክሮ ኣለዎም።

ጕጅለና ኸምዚ ትብል -

 • ኣላዪት ሕሙማት
 • ክልተ ኣማኸርቲ
 • ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ክእለት ዘለዎ ሓላዊ
 • ርእሲ ጥዕና

ንመጀመርታ ግዜ ናባና ኺመጹ ኸለዉ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ኣብቲ ዚደልይዎ ነገራት ተመርኲሱ ብሕታዊ ጥቕላል ይቐርበሎም እዩ። ምስ ሓደ ወይ ምስ ሓያሎ ኣባላት ጕጅለ ጥዕናና ዀይኖም ምስ ካልእ ኣገልግሎትና ይዓዩ ይዀኑ ።

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ