ክንህቦ እንኽእል መሕደሪ

ኣብ ዓዓመት ብኣሽሓት ንዚቝጸሩ 16-24 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ንድግፎም ኢና መብዛሕትኦም ከኣ ብህጹጽ መንበሪ የድልዮም እዩ። ዝዀነ ይኹን ናባና እተጠቕሰ መንእሰይ ናይ ገዛ ደገፍ ናባና ክረክብ ይኽእል ኢዩ ብኸመይ ከም እንሕግዞም እንሆ -

ህጹጽ መሕደሪ

ብዛዕባ መዕቈብን ካልእ ህጹጽ መሕደሪታትን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ። ነታ ኣብታ ኸተማ ዝነበረት እንኮ ማእከል ህጹጽ ኵነታት መንእሰያት እውን ነካይዳ ኢና ። ብዛዕባ እዚ ብዝያዳ ተምሃር

ናብ መዕቈቢ ለይቲ ናብ ማእከል መንእሰያት ወይ ናብ ካልእ ህጹጽ መሕደሪ ምእንቲ ኽንከይድ ምሳኻትኩም ገምጋም ክንውድእ ኣሎና። ነዚ ድማ ኣብ ማእከልና ወይ ኣብ ርሑቕ ቦታ ብኣካል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ።

ህጹጽ ሓገዝ ትደሊ እንተ ኣሊኻ በጃኻ ናብ ማእከልና መጺእካ ወይ ገዛእ ርእስኻ ኣመልክት እሞ ብእተኻእለና መጠን ቀልጢፍና ኽንምለሰካ ኢና።

ቀጺልካ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ነቲ ንህጹጽ ኵነታት ዚሕግዝ ገጽና ኽትርእዮ ትኽእል ኢኻ።

እተደገፈ ኣባይቲ

ንመንእሰያት ናይ ብሕቲ ክራይ ገዛ ከምኡውን ንህይወትካ ወይ ኵነታትካ ዝሰማማዕ ካልእ ኣማራጺታት ኣባይቲ ንኸናድዩ ኽንድግፎም ንኽእል ኢና ። ነቶም ናብ ናይ ቀደም ቤቶም ወይ ስድራቤቶም ኪምለሱ ወይ ብምኽንያት ድሕንነት ናብ ካልእ ቦታ ኺግዕዙ ዚደልዩ ሰባት ማእከላይን ደገፍን ክንገብረሎም ንኽእል ኢና ።

ከምዚ ዝኣመሰለ ሓገዝ ንእተወሰነ እዋን ምሳና ምስ ዓየኻ ክመጽእ ይኽእል ኢዩ ስለዚ ቤትካ ድሕንነትን ቀጻልን ንዅነታትካ እትበቅዕን ከም ዝዀነት ከነረጋግጽ ንኽእል ኢና።

ነባሪ መንበሪ

ምስ ማሕበራት ኣባይቲ ንምትሕብባርን ትካላት ግብረ-ሰናይ ንምትሕብባርን ካብ ቤት ናጻ ዝዀነ ሓያሎ ፕሮጀክትታት መሕደሪ ኣሎና። ገለ ኻብዚ ኸኣ ሆቴላትን ሓባራዊ ኣባይትን ኣፓርታማታትን ፍሉይ ፕሮጀክትታት ኣባይቲን ኪጥቀስ ይኽእል እዩ ።

ሓንሳእ ገምጋም ምስ ረኸብካ እታ ኽኢላ ጕጅለና ሓንቲ ኻብዚ ንዓኻ እትበቅዕ እንተ ዀይኑ ኽትመኽረካ እያ።

ኣብ ቤትካ ንኽትጸንሕ ዚሕግዘካ ሓገዝ

መብዛሕትኡ ግዜ ኣባይቲ ምርካብ ናይ መጀመርታ ስጕምቲ ጥራይ እዩ ፣ ኣብ መንበሪና ኣብ ምክንኻንን ኣብ ምዕቃብን ክእለትን ደገፍን ኣሎ ። ጕጅለና ኣብዚ ዝስዕብ ክትሕግዘና ትኽእል እያ -

  • - ጸገማት ተጠቐም ወይ ሕቶታት ኣቕርብ
  • - ንቤትካ ኣብ ሓደጋ ዜእቱ ዕዳ ወይ ካልእ ቍጠባዊ ጸገማት ደገፍ ርኸብ
  • – ነቶም ብሰንኪ ምብትታን ርክብ ወይ ናይ ስድራቤት ጸገማት ግዳም ሓደር ዝዀኑ ኸም ማእከላይ ዝኣመሰለ ደገፍ ርኸብ
  • - ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ጠበቓ ርኸብ
  • - ምስ ስደት ዚተሓሓዝ ምኽርን ደገፍን
  • - ህጹጽ መሕደሪ ንምሽፋን ናብ ህጹጽ ማዕከን ምእታው
  • - መንእሰያት እንተ ደልዮምና ምስ መርመራ ፖሊስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ወይ ሰራሕተኛታት ሆቴል ኣብ ምዝርራብ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና

ብዘይካዚ እታ ናይ ህይወት ክእለት ዘለዋ ጕጅለና ኣብ መሕደሪኻ ንኽትጸንሕን ብርእስኻ ንኽትነብር ዚሕግዘካ ኽእለት ንኸተማዕብልን ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ። ኣብዚ ብዛዕባኦም ዝያዳ ሓበሬታ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ጽልዋ

ብ2020-21 እታ መንበሪ ገዛና ኸምዚ በለት -

ካብቶም ኣጋይሽ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ሃብ መፈተሺ ነቝጣ ፕሮጀክት 'ሆቴል 1824' ሰምዑ
540 መንእሰያት ኣብ መንበሪ ገዛ ሓጊዞም ኢዮም
274 ኣብ ህጹጽ መሕደሪ ተቐመጠ
ብዛዕባ ኽፉት ኢድ ዚገልጽ ምሳሌ
185 ኣጋይሽ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ማእከል መፈተሺ ነቝጣና
266 መንእሰያት ኣብ ነዊሕ እዋን መንበሪ ኣብ ምስራሕ ሓጊዞም እዮም
ብዛዕባ ኽፉት ኢድ ዚገልጽ ምሳሌ
107 መንእሰያት ናብ ኣባይቲ ስድራ ቤቶም ብደሓን ሰጊርዎም እዩ
711 መንእሰያት መንበሪ ገዛን ገንዘብን ንምርካብ ምኽሪ ይሽየሙ ነበሩ

ፕሮጀክትታት መንበሪና

ብዛዕባ እቲ ኽኢላታት መንበሪ ገዛ ዚረኽቡሉ ኣጋጣሚታት ብዝያዳ ተምሃር

ሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ሓደ ምሽእ ዓራት ኮፍ ኢሉ ተሌፎኑ ኺርኢ ኸሎ ዜርኢ ስእሊ

ማእከል መንእሰያትና

ነቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ እንኮ ህጹጽ ሆቴል ን18-25 ዓመት ኢና እንመርሖ። ነዚ ድማ ምስ ዴፖል ዩናይትድ ብምትሕብባር ኢና እነቕርቦ እዚ ድማ ነቶም ከቢድ ድቃስ ክድቅሱ ዝግደዱ መንእሰያት ለንደን መስመር ህይወት ከም ዝህልዎም ገበረ ።

ዝያዳ ርአ
'ሎንዶን' ዚብል መፍትሕ ዘለዎ ስእሊ መፍትሕ

ዋና ገዛ ኹን

ንመንእሰያት ለንደን ብሉጽን ቀጻልን ኣማራጺታት ኣባይቲ ንምድላው ወትሩ ምስ ቶም ዋናታት ክንተሓባበር ኢና እንደሊ። ብዛዕባ እቲ እንህቦ ደገፍን ዝረኸብናዮ ኣሳልጦን ተምሃር ።

ዝያዳ ርአ

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ጕጅለታት

ብዙሓት ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ግዳም ሓደርን መንበሪ ኣባይትን ኣጋጢምዎም እዩ ፣ መንእሰያት እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዚደልዩ እውን ይርድኦም እዩ ። እታ 12 ኣባላት ዝኣለዉዋ ጕጅለና ምኽርን መዕረፍን ብዚሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝቘመት እያ ።

ወትሩ ንመንእሰያት ኣወንታዊ ምርጫታት ንኺገብሩ ንሰምዖምን ንሕግዞምን ኢና ። ንሕና ግብረ - ሰናይ ደኣ እምበር ሕጋዊ ኣገልግሎት ኣይኰንናን እዚ ማለት ከኣ ምሳና ምትሕብባርኩም ኣማራጺ ኢዩ ። ዝዀነ ይኹን ነገር ክትገብር ኣይነገድደካን ኢና እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም እትደሊ ድማ ምርጫ ኣሎካ።

 

ናብ ደሓን ዝዀነ ቤት ክትጐዓዝ ተዳሊኻ ዲኻ ? ብኢንተርነት ኣቢልካ ገዛእ ርእስኻ ኣመልክት ወይ ናብ ማእከልና መጻእካ።

 

ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ