ዜና

ምስተን ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ንምጥፋእ ስትራተጂ ንምሕታት ዝሓበራ 100 ትካላት ግብረ-ሰናይ ሓበርና

ኣብ 12 ሰነ 2023

ኣብዚ ግዜና ብዙሓት ሰባት ትርጕሙ ኽሳዕ ዜጥፍኡ ኣብ ኣእምሮኻ ኽትስእሎ ኣጸጋሚ እዩ ። እንተዀነ ግን ኵላትና ኽንርድኦ እንኽእል ስእሊ ባቡር ናብ ስራሕ ወይ ቤት ትምህርቲ እትወስዶ ዓይነት ኮፍ መበሊ እንሆ። እንተዀነ ግን እዚ ንቡር ጕጅለ ሰራሕተኛታትኩም ኣይኰነን ነፍሲ ወከፍ ኮፍ መበሊ ኸኣ ብደሓን ናብ ቤቱ ክምለስ ብዘይክእል መንእሰይ ኢዩ ዝምላእ። በብመዓልቱ ድማ ድሕንነትዘይብሎምን ቤቶም ዘይብሎምን መንእሰያት ዝመልአት ሓዳስ ኣውቶቡስ ነበረት። እዚኣቶም ኣብ መዓልቲ 353 መንእሰያት ኢዮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ደቒቕ ሓደ ሓድሽ መንእሰይ ካብ ሓሙሽተ ኻብዞም ናብ ዋዕላኦም ዚቐርቡ ዝነበሩ መንእሰያት ከኣ ክልተ ደገፍ ኣይወሃቦምን እዩ። ምላሽካ ዜተሓሳስበካ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ እዚ ኸይተስተብሃለሉ ዚተርፍ ዘሎ ብኸመይ እዩ ?

ብመሰረት ማእከልፖይንት ብ2021-22 129,000 16-25 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚርከብ ሰበ-ስልጣን ግዳም ሓደር ወይ ግዳም ሓደር ኰይኖም ተረኺቦም እዮም። ብዙሓት መንእሰያት ኣብቲ ሓበሬታ ስለ ዘይረኸቡ ተሓቢኦም ኢዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ኣሃዝ እዚ ብቐሊሉ ዕጽፊ ክኸውን ይኽእል ኢዩ ምስ ኮቪድ ከምኡውን ምስ ናይ ህይወት ወጻኢታት እተተሓሓዘ ቕልውላው ድማ እናገደደ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ።

ስለዚ ኸኣ ኢና ምስተን ልዕሊ 100 ዝዀና ምርኡያት ናይ መንእሰያትን ግዳም ሓደርን ትካላት ግብረ-ሰናይ ሓቢርና ነዛ መንግስቲ እዚኣ ንምጽዋዕ ተኣኪብና ዘለና ነቶም ቀጺሎም ከኣ ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ከም መግለጺ ቓል ኪዳን ገይሮም ንምጥፋእ መስቀላዊ ስትራተጂ ኽጥቀሙ ጸኒሖም ኢዮም።

እዚ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ ?

መንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ዓመጻን ህስያን በሰላን ኣብ ቤቶም ወይ ኣብ ክንክን ወይ ኣብ ስርዓት ፍትሒ ገበን ግዳም ሓደር ኰይኖም እዮም ዚነብሩ ። ንመጀመርታ ግዜ ብማሕበራውን ብቝጠባውን መዳይ ብርእሶም ክመሓደሩ ስለ ዘድልዮም ዝወሓደ ደሞዝን ዝወሓደ ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕን የጋጥሞም ሓፈሻዊ ኣታዊኦም እናነከየ ኽነሱ ስርሖም እንተ ወሲኾም ከኣ ብዝነከየ ረብሓታት ይቕጽዑ ።

መንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ ብሰበ-ስልጣንን ኣገልግሎታትን ኣይረኣዩን ኢዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ 'ሕቡእ ግዳም ሓደር' ክዀኑ ኣብ ሶፍ ዓርኮም ክድቅሱ ወይ ኣብ መንጎ እተፈላለየ ናይ ሓጺር እዋን መሕደሪታት ክቀያየሩ ይኽእሉ ኢዮም። ደገፍ ደልዮም ናብቲ ናይቲ ኸባቢ ዋዕላ እንተድኣ መጺኦም መብዛሕትኡ ግዜ ከም 'ቐዳምነት ዝወሃቦ ነገር' ወይ ኣርዚኖም ኣይርእይዎን ኢዮም። ብ2020-21 ማእከልፖይንት 44 ሚእታዊት ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዝርከብ ሰበ-ስልጣን ክቐርቡ ኸለዉ ከም ዘይተገምገሙ ፈለጠ። ብዙሓት ሰባት እዚ ሓደገኛ ኣማራጺ እኳ እንተ ዘይኰነ ናብ ቤቶም ኪምለሱ ተነጊርዎም እዩ ። እንተ ዘይኰይኑ ግዳም ሓደር ምዃኖም መርትዖ ኬቕርቡ ይሕተቱ፣ እዚ ኸኣ ናብ ጭካነ ዝመልኦ መስርሕ ይመርሕ፣ ንኣብነት ናብቶም ቀደም ኣላዪኦም ዝነበሩ ሰባት ቀሪቦም ኣብ ቤቶም ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዘይቅበሉ ብጽሑፍ ኬረጋግጹ የድልዮም እዩ።

እኹል ምቹእን ዋጋ ዘለዎን መንእሰያትን ግቡእ መንበሪ የብሎምን። ርክባት ስድራቤት እንተ ተበቲኹ መንበሪ ክራይ ንምርካብ ድሉው ውሕስነት ስለ ዘይህልዎም ከኣ መንእሰያት ኣማራጺታት ኣይህልዎምን ከቢድ ምዝመዛ እውን ከጋጥሞም ይኽእል ኢዩ። እዚ ስእሊ እዚ ነቶም ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ዘለዉ መንእሰያት ጥራይ ኢዩ ዝጋደድ ዘሎ።

እንታይ ክንገብር ንኽእል ?

ሓደስቲ 100 ዝዀኑ ግዳም ሓደርን መንእሰያትን ማሕበራት ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉን ንመንእሰያት ቀዳምነት ንምሃብ ስልጣን ኪህልዎምን ንምሕታት ከምኡውን ቅድሚ እቲ ዚቕጽል ሓፈሻዊ ምርጫ ግዳም ሓደር ንዝዀኑ መንእሰያት ንምጥፋእ ስትራተጂ ንምምጻእ ሓድነት ረኺቦም እዮም።

ኣካያዲ ስራሕና ፊል ከሪ ኸምዚ በለ -

ግዳም ሓደር ምዃን ምስጢር ወይ ዕሽነት ኣይኰነን፣ ንዅላትና ኻብ ውድቀት ኬዕቍበና ተባሂሉ እተገብረ ስርዓት ብቐጥታ ውጽኢት እዩ። ሰባት ንገዛእ ርእሶም ክጣበቑን ሓገዝ ክደፋፍኡን ክእለት ወይ ደገፍ ምስ ዘይህልዎም ኣብ ነቓዕ ኢዮም ዝወድቁ። እቲ ዅነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝያዳ ጽንዓትን ንመንእሰያትዝምልከት ስጕምቲ ምውሳድ ዝሓትት ኢዩ።

ኣብቲ ትካል ኣብ ዝርከብ መርትዖ ተመርኲስካ ናይ መንእሰያት ግዳም ሓደር ምዃን ስትራተጂ ምቕባል ንህይወትን መጻእን ናይቶም ኣብ ብሪጣንያ ዝርከቡ መንእሰያት ብቐጥታ ይቕይሮ ኢዩ እዚ ድማ ዝዀነ ይኹን መንግስቲ ዝሕበን ኢዩ።"

ምሳና ሓቢርካ #PlanForThe129k

ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ ክታሞም ዘንበሩ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልሉ -


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ