ዜና

ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ መንእሰያት ዕሽሽ ኣይበሃልን

ኣብ 5 መስከረም 2022

ኣብ መርትዖ እተመርኰሰ መፍትሒ ንምርካብ ሓያል ጅመራ ኽንርኢ ኸለና ሕጉሳት ኢና እዚ ኸኣ ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ዘድልዮም ፍሉይ ምላሽ ንምሃብ ቈራጽነት ምግባር ከምኡውን እዚ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ክድልድልን ክቕጽልን ከም ዝኽእል መምርሒ ኣሎና።

ነቲ መንግስቲብ3 መስከረም እተሓትመ እተመሓየሸ ናይ ድቃስ ስትራተጂ ከምኡውን ነቲ ኣብ 2025 ከቢድ ድቃስ ንኸቋርጽ ዝገበረቶ ሓድሽ ቈራጽነት ሓንጐፋይ ኢልና ኢና እንቕበሎ ። ብፍላይ ነቲ መንእሰያት ዘድልዮም ነገራትን ተመክሮታትን ንነዊሕ እዋን ኣፍልጦ ምሃብ ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ምርኣይና የሐጕሰና ኢዩ። ይኹን እምበር ንመነባብሮ ዜድሊ ቕልውላው እንተ ዘይተገይሩሉ እቲ ንምክልኻል ዚጥቀመሉ ዕላማ ኸም ዘይፍጸም ነጠንቅቕ ኣለና።

ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ መንእሰያት እተፈላለየ ተመክሮታትን ድሌታትን ከም ዘለዎም ከምኡውን ንመንእሰያት ፍሉይ መፍትሒ ኸም ዘድልዮም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ወፈራ ገይርና ኢና። በዚ ምኽንያት እዚ በቲ ብ2022-25 እተገብረ ሕማቕ ድቃስ ናይ ምድቃስ ተበግሶ ኣቢልና ነዚ ንምግባር 2.4 ሚልዮን ፓውንድ ክውፈ ኸሎ ምርኣይና ኣሐጒሱና ኢዩ። ገለ ኽፋል እዚ ወፈያ እዚ ነቲ ትሕቲ 25 ዝዕድሚኦም ከቢድ ድቃስ ንኽድቅሱ ዘድልዩና ህጹጽ መሕደሪ ክድግፍ ኢዩ ኣብታ እትቕጽል ዓመት ድማ ምስ ዴፖል ዩክረይን ዝዓበየ ናይ ለንደን ብዓል ስልጣን ከምኡውን ዲ. ኤን. ኤች. ሲ.

መንእሰያት ካብቲ ንሓድሽ ኣባይቲ እተመደበሎም 200 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝጥቀሙ ንምርግጋጽ ቈራጽነት ብምግባር ኣብቲ ንጽል ግዳም ሓደር ዝዀኑሉ ሓድሽ ፕሮግራም ቀዳምነት ክወሃቦ ምርኣይና እውን የሐጕሰና ኢዩ። መደባትና ኺእወጅ ከሎ ብሃንቀውታ ኢና እንጽበዮ ።

መንግስቲ ነዚ ሜላ እዚ ኣብ ምክልኻል ድቃስ ከተተኵረሉ ምሉእ ብምሉእ ቅኑዕ ኰይኑ ኢዩ ዝስምዓና

ይኹን እምበር ከቢድ ድቃስ ንኸይትድቅስ ክትከላኸሎ ኣጸጋሚ እዩ ። እዚ ለብዒ እዚ ንመንእሰያት ብሰንኪ ኣእምሮኣዊ ጥዕናኦምን ስራሕኦምን መንበሪኦምን ንነዊሕ እዋን ማሕበራዊ ምንቅስቓሶምን ብኣማእታት ኣሽሓት ጸልይዎም እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ትሕቲ 25 ዝዕድሚኦም እውን ዝተሓተ ናይ ኣድማሳዊ ክረዲት ካርድ ከምኡውን ሃገራዊ ደሞዝ መነባብሮ ስለ ዘለዎም ንመነባብሮ ዘድሊ ቕልውላው ከጋጥሞም ይኽእል ኢዩ። ነቲ መንግስቲ ኣብ ቈራሪ ወርሓት ኰነ ኣብ ካልእ እዋን ድቃስ ንምክልኻል ዝያዳ ሃብትን እተዓራረየ ፖሊሲታትን የድሊ ። ነዚ ንምቅላስ ወፈራ ኽንገብርን ብሉጽ ልምዲ ኸነካፍልን ኢና።

መንግስቲ ኣብዚ ድልዱል ጅመራ እዚ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኺሃንጽ ከም ዚኽእል ዚገልጽ ዝርዝር ሓበሬታን መምርሕን እንተ ደሊኻ ነቲ ኣብዚ እንህቦ ምላሽ ምሉእ ብምሉእ ኣራግፎ

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ወይ ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ለንደን ብኸመይ ብዝበለጸ ኽትድግፎም ከም እትኽእል ክትራኸብ እንተ ደሊኻ በጃኻ ምስቲ ርእሲ ፖሊሲናን ትምህርትን መራኸብን ዝዀነ ማሪክ ቫን ሃርስካምፕ ተራኸብ [email protected]


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ