ዜና

ንሕና ናይ ምምራጽ ጐረቤት ናባና ኢና!

ኣብ 12 ጥሪ 2023

ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ንኤች. ኣይ. ሲ. ከም 'ጐረባብቲ ምርጫኦም' ገይሩ ኣፍሊጡ ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ንምእላይ ከኣ 100,000 ዶላር ኣመሪካ ረድኤት ይህብ።

ኣብ ዓዓመት ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ለንደን ዝነብሩ መንእሰያት ብዘይ ጕድለት ገዛእ ርእሶም ግዳም ሓደርን ሓደጋን የጓንፎም ኢዩ። እዚ ኸኣ ብብዙሕ ምኽንያታት እዩ ዜጋጥም ፣ ገለ ኻብኡ ምብትታን ስድራ ቤት ማህሰይቲ ቤት ድኽነት ዓመጽ ወይ ኣብ ሃገሮም ዜጋጥም ውግእን መስጐጕትን እዩ ።

ግዳም ሓደር ምዃን ለብዒ ከምኡውን ዋጋ መነባብሮ ዘምጽኦ ሳዕቤን ዝዀነ ይኹን መንእሰይ በይኑ ክጋጠሞ ዘይብሉ ተመክሮ ኢዩ ስለዚ ንጥዕና መንእሰያትን ጥዕናን ንምምሕያሽ ካብ ሕጂ ንላዕሊ ወሳኒ ግዜ ተራእዩ ኣይፈልጥን ። ኣብ ዝሓለፈ 55 ዓመት ዝገበርናዮ መጽናዕቲ ኸም ዚሕብሮ ግዳም ሓደር ምዃን መንበሪ ጥራይ ዘይኰነስ ንመንእሰያት ንዝዀነ ይኹን ዜጋጥሞም ጸገማት ንኺዋጽኡሉ እኹል ደገፍ ዚህብ ኣገልግሎት ምሃብ እዩ ። ዳርጋ 40 ሚእታዊት ካብቶም ኣገልግሎትና ንመጀመርታ ግዜ ዝጥቀሙ መንእሰያት ንኣእምሮኣዊ ጥዕናን ጥዕናን ደገፍ ከም ዘድልዮም ይነግሩና ኢዮም ።

ስለዚ ኸኣ ኢዩ ኒው ሆሪዝዮን ማእከል መንእሰያት ዘሎ። በቲ ኣብ ለንደን ዚርከብ ማእከልና ኣቢልና ነቶም ካብ 16-24 ዝዕድሚኦም መንእሰያት ነቲ ኣብ ህይወቶም ዕንቅፋት ዝዀኖም ዕንቅፋታት ንኺሰግርዎን ግዳም ሓደር ነቶም ግዳም ሓደር ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ ሰባት ንኺፈትሕዎምን ንድግፎም ኢና። እቲ እንህቦ ኣገልግሎት ኣብ ጥዕና ድሕንነት ስራሕ መንእሰያት ከምኡውን ኣብ መንበሪ ኽኢላታት ሓገዝ ዘጠቓልል ኢዩ ።

ኤም. ዲ. ከም ጐረቤት ምርጫ መጠን ከም ብሓድሽ ክንእውጅ ከሎና ኣዚና ኢና እንሕጐስ ።

እቲ 100,000 ዶላር ኣመሪካ ዝኸውን ልግሲ ነቲ ኣብ ኪንግስ ክሮስ ዘሎ 'ጥዕና ኣብ ድሮፕ-ኢን' ንምብጻሕ ክውፍዮ ኢዩ። እዚ ኸኣ ንመንእሰያት ጥዕናኦምን ድሕንነቶምን ንኼመሓይሹ ዚሕግዞም ኣገልግሎትን ንጥፈታትን መሳለጥያታትን ምሃብ ጥራይ ዘይኰነስ በቲ ናይ ህይወት ክእለትና ኣቢልና ጥዑይ ናይ ምጽዋር መስርሕ ንኼማዕብሉ እውን ሓይሊ ምሃብ የጠቓልል ።
ኤም. ዲ. ጐረቤት ምርጫ 2021/22 ከም ምዃንና መጠን ካብ ጥቅምቲ 2021 ክሳዕ መስከረም 2022 ኣብ ለንደን ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ነዚ ዝስዕብ ክንረኽቦም ክኢልና ኢና።

  • 499 መንእሰያት ኣብቲ ኪንግስ ክሮስ ዝበሃል ናይ መዓልቲ ማእከል ዝቐረበ ኣገልግሎት ረኸቡ
  • 1,247 ውዑይ ምግቢ ተዳልዩ ኣብ ድሮፕ-ኢን ኣቕረበ
  • 346 መንእሰያት ምስዚ ዚተሓሓዝን ግቡእን ኣገልግሎት ተታሊሎም
  • 100 መንእሰያት ብርእሶም ኣብ ዚመሓደሩሉ ቤት ትምህርቲ ተኻፈሉ
  • 561 መንእሰያት ኣብ ናይ ህይወት ክእለት ቤት ትምህርቲ ተኻፈሉ
  • 93 መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ጥዕናን ተኻፈሉ
  • 110 መንእሰያት ንኣእምሮኣዊ ጥዕናን ድሕንነቶምን ንምምሕያሽ ደገፎም ሃቡ
  • 159 መንእሰያት ትምህርትን ስልጠናን ስራሕን ረኸቡ

መንእሰያት ኣብ ለንደን ግዳም ሓደርን ድሕንነትዘይብሎምን ክሳዕ ዝዀኑ ንተኽእሎኦም መንበሪ ንምሃብ ናብ ሚስዮናዊ ጕዕዞ ኽንከይድ ኢና።


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ