blogታት

ካብ መሸጐር ምምሃር

ኣብ 15 ጥሪ 2021

ካብቲ ቕድሚኡ ዝነበረ መሸጐር ብዙሕ ኢና ተማሂርና መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ መከራ ኢና ተማሂርና። ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ከባቢና ነቲ ናይ መጀመርታ ተክኖሎጅያዊ ዕንቅፋታት ሓሊፍናዮ ኢና እዚ ኸኣ ፒ. ፒ.

ሎክዳውን እቶም እንድግፎም መንእሰያት ብሓቂ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምሂሩና ኢዩ ። ዝሓሸ መምርሒታት ምሃብን ንጹር ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ኣድላዪ ምዃኑ ምሂሩና ኢዩ ። ኮቪድ-19 ናይ ሓቂ ተጻዋርነት ናይቶም ኣብ ለንደን ዝነብሩ መንእሰያት ኣርኣየና ብቕልጡፍን ብዝሓሸን መገዲ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ድማ ንጹር ገበረልና።

ሓድሽ ተክኖሎጂ ኣብ ግብሪ ኣውዓልና ። ምስ ሓድሽ መምርሒታት ብምስምማዕ ወርሓዊ ምትዕርራይ ዚግበረሉ ሓባራዊ መሕደሪ ዚኸውን ኮቪድ ፖሊሲ ኣማዕበልና። ብኢንተርነት ኣቢልና ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ዚገልጽ ፎርምን መገላግልትናን ኣቢልና ሓደስቲ መወከሲታት ክንወስድ ክኢልና ኢና። ነቶም ናይ ቋንቋ ደገፍ ዜድልዮም መንእሰያት ንምድጋፍ ብተሌፎን ምስ ኣገልግሎት ትርጕም ንሰርሕ ኢና ።

"ሓድሽ ሆሪዝዮን ጐሊሑ እዩ ዚርአ። ኣብ ግዜ ምላሽ ቅልጡፋት እዮም። ንእተፈላለየ ዅነታት ሓፈሻዊ ምኽሪ ይህቡ እዮም ። ንዝዀነ ይኹን ነገር ሓገዝ ክረክብ እኽእል ነይረ ። " — መንእሰይ ነቲ ኣብ ርሑቕ ዚርከብ ኣገልግሎትና ይጥቀም ነበረ ። "

ኣብ ርሑቕ ቦታታት ምብጻሕ በዳሂ ስለ ዝዀነ ምስ ሰባት ተራኺብካ ምቅርራብን ምትእምማንን ኪሃንጹ ብዘይምኽኣሎም ብዙሕ እዩ ዚጠፍእ። መብዛሕትኡ መገላግልትና እንህበና ኣገልግሎት ተዓጽዩ ወይ ተዋሒጡ እዩ ። ናይ ምጽባይ ዝርዝር መብዛሕትኡ ግዜ ነዊሕ ኢዩ ነቲ ልዑል ጾርና ንምቍጽጻር ተወሳኺ ሰራሕተኛታት ብምምጻእና ኸኣ ዕድለኛታት ኢና።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስ መንእሰያት ዘሎና ርክብ ንባህርይ ናይቲ ማእከል ምሉእ ብምሉእ ክንመልሶ ኢና እንጽዕር ዘሎና። ብኢንተርነት ወይ ብተሌፎን ብዙሕ ኪዕየ ዘለዎ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣጸጋሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ጕጅለና ኣብ መንጎ እቲ ንርክብ ዚምልከት ጽዑቕ ዕዮን ኣብ መንጎ እቲ ንእግረ-መገዳዊ መፈተሺ ነቝጣታትን ሚዛናዊ ኣረኣእያ ንኺህልዋ ኣበርቲዓ ጽዒራ እያ።

"እዚ ኣብ መንነትካ እዩ ዚምርኰስ። ሓድሓደ ግዜ ሰባት ነቲ ስም ገጽ ንገጽ ኬንብርዎ ይደልዩ እዮም ። ናብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ክኸይድ ኣየድልየንን እዩ ፣ ስለዚ ብቐሊሉ ኽረኽቦ እኽእል እየ ። " — መንእሰያት ነቲ ኣብ ርሑቕ ዚርከብ ኣገልግሎትና ይጥቀሙሉ እዮም ። "

በቲ ኣብ ርሑቕ ዚርከብ መስዋእትና ኣቢልና ብኣካል ናብቲ ማእከል ንዘይመጹ መንእሰያት ክንበጽሖም ክኢልና ኢና። ብኢንተርነት ኣቢልካ መወከሲ ታትመን ትህብ ኢኻ፣ መዓጹና ምስ ከፈትና እውን ነዚ ኽንህቦ ንደሊ ኢና።

ኣብ ቈጸራዝያዳ ተዓጻጻፍነት ኣሎና ንኣብነት መንእሰያት ናባና ክኸዱ ኣየድልዮምን ኢዩ የግዳስ ኣብ ለንደን ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ክድገፉ ስለ ዝኽእሉ ብዛዕባ ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ኣባይቲ ወይ ምኽሪ ክንህብ ንኽእል ኢና። እዚ ኸኣ ምስ መንእሰያት ክንራኸብ ኣሎና ።

"ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ዝያዳ ናጽነት ይህበና። ኣገዲድካ ኣይኰነን። ምስ ሓደ ኽትዛረቦ ዘየድልየካ ሰብ ክትዘራረብ እንተ ዘይደሊኻ። ሓድሓደ ግዜ ብኣካል ክትዛረብ ዘሎካ ዀይኑ ይስምዓካ ነበረ ። በዚ ኸምዚ ዝያዳ ቦታ ይህበካ።" — መንእሰይ ነቲ ኣብ ርሑቕ ዚርከብ ምኽሪ ዚህበና ኣገልግሎት ይጥቀም

ኵሉ መልስታት የብልናን እንተዀነ ግን ንነፍሲ ወከፍ ዝረኸብናዮ መንእሰይ ቅኑዕ ክንገብርን በትርና ኽንሕልዎን ኢና እንጽዕር ዘሎና። እንታይ ከም እተመሃርኩም ክንሰምዕ ምደለና ።


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ