ኣብ ብምሉኡ እዚ ኮቪድ-19 ዓመት መንእሰያት ነቲ ሰፊሕ ጽልዋ ናይቲ ለብዒ እተቓልዑ ብዙሓት እውን ናብ ጐደናታት ክኸዱ ርኢና ኢና። ካብ ሓምለ ክሳዕ መስከረም 2020 11 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ለንደን ከቢድ ድቃስ ዝደቀሱ ሰባት ትሕቲ 25 ዓመት ኢዮም ነይሮም፣ ብ2019 ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 48% ወሰኽ ገበረ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ድማ በጽሐ።

ኣብ ኣገልግሎትና ጥራይ 20 ሚእታዊት ወሰኽ ናይቶም ኣብ ቈራሪ ኣዋርሕ ከቢድ ድቃስ ዝድቅሱ ሓደስቲ መንእሰያት ወሲኹ ኢዩ ካብዚኣቶም 66 ሚእታዊት ትሕቲ 21 ሚእታዊት 55 ሚእታዊት ከኣ ተወሳኺ ደገፍ የድልዮም ነበረ። ቍጽሪ እተን ከቢድ ድቃስ ዚድቅሳ መንእሰያት ብ140 ሚእታዊት ወሲኹ እዩ ። ንኽልተ ሲሶ ኻብዞም መንእሰያት እዚኣቶም ካልእ ኣማራጺታት ኣባይቲ ኽጽበዩ ኸለዉ ኣብ መዕረፍ ኣጋይሽ ባኮታት ንኽንጸንሕ ገንዘብ ከፊልናሎም ኢና።

እዚ ንመንእሰያት ካብ ጐደናታት ከም ዚርሕቁን ምዉቕ ድቃስ ከም ዚድቅሱን ዚገብሮም እኳ እንተ ዀነ እዚ ቦታ እዚ ግና ዝሓሸ ወይ ግቡእ ቦታ ኣይኰነን ።  ስለዚ ኸኣ ኢና ምስቶም ኣብ ቲኦክሽን ዘለዉ ብጾትና ብሓባር ኴንና ንመንእሰያት ፍሉይ ፍታሕ ከም ዘድሊ ዘበገስና። መንእሰያት ከቢድ ድቃስ ብምድቃሶም ዘሕለፍዎ ተመክሮ ብምስማዕና ንሕጐስ ኢና እዚ ሓድሽ ምድላው እዚ ኸኣ ምስ ኵነታትን ድሌትን ናይዚ ኽሊ ዕድመ እዚ ዝሰማማዕ ክኸውን ኢዩ።

ናብ ሆቴል 1824 ኣተኣቱ

እቲ ኣብ ምዕራብ ለንደን ዚርከብ 40 ዓራት ዘለዎ ሆቴል 1824 ኣብ ዚቕጽል ዓመት ክሳዕ 350 መንእሰያት ኪቕመጥ ብግዲኡ ድማ ህይወት ኬድሕን እዩ። እዚ መሰናድዎ እዚ ነቲ ኣብ ለንደን ዝርከቡ መንእሰያት ንነዊሕ እዋን ናብ ቤቶም ክምለሱሉ ዝኽእሉ ቦታ ምስ ረኸብናዮም ኣብ ጽንኩር እዋን ንኽድቅሱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ድሕንነት መርበብ የደልድሎ ።

እቲ ፕሮጀክት ምስቶም ኣብ ለንደን ዝርከቡ መንእሰያት ጌትወይ ብጾትና ብምትሕብባር ነቶም ተቐማጦ ምሉእ ደገፍ ክህቦም ኢዩ። ዴፖል ነቲ ዘሕለፍዎ ተመክሮ ንመንእሰያት መሕደሪ ፕሮጀክትታት ኣብ ምብጻሕ ክጥቀመሉ ኢዩ 24/7 ድማ ኣብቲ ቦታ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ክድግፍ ኢዩ። ኒው ሆሪዝዮን ኣብ ጐድኒ እቲ ንመንእሰያት ዘተኰረ ናይ መገዲ ወፍሪ ክኢላታት ምኽሪ ኽትህብ ንመንእሰያት ኣማራጺታት ንኽስዕቡ ኽትሕግዞም ከምኡውን ከም ምኽሪ ክንክን ጥዕና ብርእሶም ናይ ምንባር ክእለት ምዕባለ ከምኡውን ትምህርትን ስራሕን ዝኣመሰለ እተፈላለየ ኣገልግሎት ክትህቦም ኢያ። ብዘይካዚ መንእሰያት ማእከላይ ስድራ ቤትን ምኽሪ ስደተኛታትን ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም ።

ናይ ምትሕብባር ጻዕሪ

ብዘይ ስራሕ ሰራሕተኛታትናን ገንዘብን ብጾትናን ኣብዚ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዓመት እዚ እቲ ፕሮጀክት ኣይምተኻእለን ነይሩ። ሆቴል 1824 ነቶም ኣብ ለንደን ዝርከቡ መንእሰያት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ ናብ ዝግበር ዘተባብዕ ናይ መጀመርታ ስጕምቲ ከምኡውን እቲ ትካል ብሓባር ክንዓዪ ኸለና እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዘሐጕስ መርትዖ ኢዩ።

ኣካያዲ ስራሕና ፊል ከሪ ኸምዚ በለ -

መንእሰያት በቲ ለብዒ ብኣማእታት ኣሽሓት ከቢድ ጕድኣት ወሪድዎም ኢዩ ብዙሓት ዝጭነቑ መንእሰያት ሓገዝ ደልዮም ናባና ክመጹ ርኢና ኢና። ስለዚ ኸኣ ኢና ኣብዚ ፍታሕ እዚ ምስ ናይ ኤ. ኤ. ናይ ለንደን ዋዕላታት ከምኡውን ምስ ዴፖል ብምትሕብባርና እንሕጐስ ስለዚ ኸኣ ኢና ንተኽእሎ መንእሰያት ቤት ከም ዝህልዎም ክንገብር ተስፋ እንገብር።

ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ለንደን ኣሰምብሊ ወብ ሳይት ዝያዳ ኸተንብብ ትኽእል ኢኻ ።

ካብዚ ዚጥቀሙ መን እዮም ?

ሆቴል 1824 ነቶም ኣባይቲ ዜድልዮም ሰባት ዕረፍቲ ኺህቦም ነቶም ከቢድ ድቃስ ዚድቅሱ ወይ ከኣ ነቶም ዜድልዮም ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ከኣ ግዳም ሓደር ኪዀኑ ኣጋጣሚ ኪኸፍተሎም እዩ።  ከምዚ ኺበሃል ከሎ ከም ዲሞላን ሉካስን ሊዮንን ዝኣመሰሉ መንእሰያት ኣብታ ቐዳመይቲ ሰሙን ናብቲ ሆቴል ንኺግዕዙን ህይወቶም ናብ ቀደሙ ንኺምለሱን ብምሕጋዝ ድሕንነት ከም ዚረኽቡ ኽንገብር ንኽእል ኢና ።

  • ዲሞላ (23) ኣብ ጥሪ ናባና ቐረበት። ኣዲኡን ሰይተቦኡን ካብ ስድራ ቤቱ ኺወጽእ ምስ ኣገደድዎ ከቢድ ድቃስ ደቂሱ ነበረ ፣ ብሰንኪ እቲ ለብዒ እቲ ዝነበሮም ሕማቕ ርክብ ድማ እናገደደ ኸደ ። ምስ ጕጅለና ተራኸብና እሞ ናብ ሓደ ዝኸፈልናሉ ሆቴል ኣእተዉዎ። ናይ ብሕቲ መሕደሪ ክካረ ኸሎ ኣብ ሆቴል 1824 ንእተወሰነ ሰሙናት ክጸንሕ ኢዩ። ዲሞላ ስራሕ ክትጅምር ተሃንጥያ ስለ ዘላ ነዚ ሸቶ እዚ ንምውቃዕ እውን ንድግፎ ኣሎና ።
  • ሉካስ (19) ከምኡውን ሊዮን (18) ኣሕዋት ኢዮም ። ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዞም ሶፋ ኺዞሩ ጸኒሖም እዮም እቲ ምድላዋት ግን ፈሪሱ ስለ ዝነበረ ኣብ መደያይቦ ኣፓርታማታት ከቢድ ድቃስ ኪድቅሱ ጀመሩ።  ኣብ ለካቲት ብዛዕባ ኒው ሆሪዝዮን ካብ ፈታዊና ምስ ሰምዑን ብኢንተርነት ኣቢሎም ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ምስ ኣዘራረቡን ናባና መጹ። ብፍላይ እቶም ኣሕዋት ብቐሊሉ ኺምዝመዙ ስለ ዚኽእሉ መስዋእቲ ኸፊልና ብኡንብኡ ኣብ ሆቴል ኣቐመጥናዮም ። ሕጂ ድሕንነት ናብ ዚስምዖም ሆቴል 1824 ገዓዙ ። ሕጂ ምሳታቶም ሓቢርና ናብ ቀዋሚ መንበሪ ኽንዓዪ ጀሚርና ኣለና።