ዛንታታት

ታሪኽ ፋቲማ

ኣብ 1 ጥቅምቲ 2023

ነዚ ኣብ ኒው ሆሪዝዮን ዚርከብ 10 መዓልቲ ዚወስድ ወፈራ መንእሰያት 2023 ብዛዕባ እተፈላለየ መዳያት ግዳም ሓደር መንእሰያት ማለት ብዛዕባ እቲ ለውጢ ንምቍጽጻር ክትገብሮ ክትመያየጠሉ ወይ ክትውፍዮ እትኽእል ነገራት ነብርህ ኣለና።

ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሓንቲ ፋቲማ እትበሃል መንእሰይ ምስ ሓደ ሕጻን ኣብ ኣጸጋሚ ዅነታት ኣባይቲ ኸም ዝኣተወት እንተዀነ ግን ብሓገዝ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ሸቶኣ ኣብ ምውቃዕ ከም እተተኵር ዝገልጽ ዛንታ ነካፍል ነበርና።

ኣብቲ ፋቲማ ዘለዋ ዝዀነ ይኹን መንእሰይ ምእንቲ ኸይሓልፍ ክፍሊ ናይቲ ለውጢ ንኽትከውን ክድርኸካ ተስፋ ንገብር ። ከምኡ እንተ ዀይኑ በጃኻ ነዚ ታሪኽ እዚ ኣካፍሎ ኣብቲ ናይ ኤች. ኣይ. ሲ. 10መዓልቲ ወፈራና ተኻፈል ነቲ ኣገዳሲ ዕዮና ንምድጋፍ ድማ ወፈያ ግበር።

ጁዅ ዝሕብሩ መጐልበቢ ርእስን ሓመዅስቲ ቐምሽ እተኸድነት ጐርዞ ኣብ ወጻኢ ህንጻታት ሕጡብ ኣብ ዚርከብ ጽርግያ ደው ኢላ ኣላ። ናብታ ካሜራ ተመሊሳ ንእሽቶ ጸሊም ባጎኒ ተሰኪማ ኣላ ።

ታሪኽ ፋቲማ

ፋቲማ* ብ2014 ክልቲኦም ወለዳ ብኢቦላ ሞቱ፣ ኣብ 13 ዓመት ዕድሚኣ ኸኣ ንኽልተ ምንኣሳ ኣሕዋታ ተሓታቲ ዀነት። ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዚነብር ኣኮኣ ኣብ ትሕቲ መደብ ስደተኛታት ስድራ ቤታ ምስኡ ኽትጸንሕ ኣመልከተ፣ ኣሕዋታ ግና ምስኣ ኺጐዓዙ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። 

ወለዳ ብሙማቶምን ኣሕዋታን ሓዲጋቶም ብምኻዳን ሓዚና እኳ እንተ ነበረት ናብ ዩናይትድ ኪንግደም ብዛዕባ ምምጻኣ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ነበራ። ኣላዪት ሕሙማት ክትከውን ኵሉ ሳዕ ትምነ ነበረት ነዚ ንምፍጻም ከኣ ኣብዚ ስልጠና ኽትረክብ እትኽእል ኰይኑ ተሰምዓ ። 

እንተዀነ ግን ምስ ኣኮኣ ኣብ ለንደን ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ቤት ምክፋል ኣጸገማ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ከኣ እቲ ርክብ ተበትከ ፋቲማ ድማ ክትከይድ ነበራ። ድሕሪኡ ጓል 21 ዓመት ጥራይ ምስ ኰነት ከም ዝጠነሰት ፈለጠት ። ኣቦ ውሉዳ ኻብታ ሃገር ወጺኡ ስለ ዝነበረ ሓላፍነት ኣይወሰደን ። 

ልክዕ ከምቲ ኣብ ለንደን ዝነበሩ ብዙሓት መንእሰያት ዘጋጠሞም ፋቲማ ግዳም ሓደር ኰነት ካብ ሓደ ኣገልግሎት ናብ ካልእ ብምግዓዝ ድማ ኣብ ዘይወግዓዊ መንበሪ ኽትውከል ተገደደት።ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደ ን3 ወርሒ ዚኣክል ዚቕመጠላ ዝነበረ ማሕበር ካቶሊክ ተወስደት ፣ ንሳቶም ግና ምስ ወለደት ክትከይድ ከም ዘለዋ ነገርዋ ። መብዛሕትአን ሓደስቲ ኣዴታት ኬዕርፋ ኸለዋ ሕጻን ኪውለድ ከኣ ብሃንቀውታ ኺጽበያ ኸለዋ ፋቲማ ሓገዝ ንምርካብ ቍጽሮም እናወሰኸ እዩ ዚኸይድ ነይሩ።  

ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ እያ ኒው ሆሪዝዮን መንእሰያት ማእከል ዝረኸበት ። ንፋቲማ ነቲ ዚግብኣ ሕጋዊ ደገፍ ከምኡውን ንዓኣን ንውሉዳ ዜድሊ ነገራት ማለት ክዳውንትን ምግብን ናውትን ክትረክብ ክንድግፋ ጀመርና ። ንኽዳውንቲ ሕርሲ ዚኸውን ሒደት ረድኤት ረኸበት ንሕና ድማ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚርከብ ናይ ሕጻናት ባንክ ሓቢርና ዝያዳ ኣገዳሲ ነገራት ነዳሉ ኣሎና ። 

ፋቲማ ናብ ስራሕ ኣትያ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝኣተወትላ መዓልቲ እንደገና መንበሪኣ ሰኣነት ። እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝጸናሕካሉ እዋን ምስ ተዛዘመ ኣብ ርእስኻ ናሕሲ ኸም ዘብቅዐ ምፍላጥካ ዜስግኣካ ፍርሂ እሞ ሕስብ ኣብሎ። ፋቲማ ጓላ ምስ ተወልደት ኣብ ማሕበራዊ ጕዳያት ቤት ምኽሪ እትሰርሕ ሰራሕተኛ ተመደበት ፣ ንሳ ድማ ንፋቲማ ታክሲ ሒዛ ናብቲ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ባጀት ዘለዎ ሆቴል ክትከይድ ኣዘዘት ። 

ድሕሪ 5 ወርሒ ፋቲማን ውላዳን ኣብኡ ኣለዉ። ብዘይካዚ እኹል ግዝያዊ ኣባይቲ ስለ ዘይነበሮም ኣንጠልጢሎም ኣይንቀሳቐሱን እዮም ። ብፍላይ ፋቲማ ሓዳስ ኣደ ምዃና የድክማ እዩ፣ ብዘይ ግቡእ ቤትን ካብ ስድራ ቤትን ፈተውትን ብዙሕ ደገፍን ዘይረኽቡ ሰባት እዮም ከምኡ ዚገብሩ ዘለዉ። ብግቡእ ምእንቲ ኸተዕርፍ ክትከናኸኖ እትኽእል ክንክን ቈልዑ ዳርጋ የብላን ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሒደት ሰሙናት ሆቴላት ክትቅይር የጋጥማ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ግዳም ሓደር ከም እትኸውን እዩ ዚገብራ ። 

ብናይ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ሰራሕተኛታት ኣቢላ ስምዒታዊ ደገፍን ናይ ምግብን ክዳውንትን ህያባት ትረክብ ኣላ እንተዀነ ግን ቀዋሚ ቤት እንተ ዘይረኺባ ዅነታታ ገና ሓደገኛ ኢዩ ። መብዛሕትና ነቲ ፋቲማ ዜሕልፍዎ ዘለዉ ውጥረት ክንግምቶ ዘይንኽእል እኳ እንተ ዀንና ወላዲ እንተ ዄንካ ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሒደት ሰሙናት እትነብረሉ ቦታ እንተ ኣልዩካ ኽትጭነቕ ክሳዕ ክንደይ ክቡርን ፍሉይን ምዃኑ ኽትፈልጥ ኢኻ ። 

ፋቲማ እተጸበየቶ ነገር ርትዓዊ ኣይኰነን፣ ከመይሲ ምእንቲ ኽትሓዊ ኣብ ኤች. ኤን. ኤስ.  

ፋቲማ ጓል 22 ዓመት ከላ ኸምዚ ዝኣመሰለ ጸገማት ስለ ዘጋጠማ ተስፋ ስለ ዘይቈረጸት ብሓቂ ኣብ ሸቶታታ እያ እተተኵር ፣ ነቲ ንሳን ጓላን ስድራ ቤታን ዚግብኦም ህይወት ከም እትረኽቦ ድማ ኣየጠራጥርን እዩ ።  

ኣብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን ንስድራቤትካ ብህይወት ምንባርን ምድጋፍን ክሳዕ ክንድዚ ኣጸጋሚ ክኸውን የብሉን ኢልና ኢና እንሓስብ። ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ለንደን ዝርከብ መንእሰይ ገዛ ንኽህቦ ዝሓሸ ኣማራጺታት ንምርካብ ንቃለስ ኣሎና ።  

 

* ናይ ሓቂ ስማ ወይ ስእላታ ዘይኰነስ ንብሕታ ንምዕቃብ ናይ ሓሶት ስም ኢና ተጠቒምና። ስእሊ ኢብራ ኣኽተር ካብ ኡንስፕላሽ ።

 

ዛንታ ፋቲማ ስለ ዘንበብኩም አመስግነኩም ። ዋላ ሓደ መንእሰይ ከምቲ ፋቲማ ዘጋጠማ ምእንቲ ኸይሓልፍ ክፍሊ እቲ ዜድሊ ለውጢ ኽትከውን ከም እትደሊ ተስፋ ንገብር ። በጃኹም ነዚ ታሪኽ እዚ ኣካፍልዎ ኣብቲ ናይ NHYC10Days ወፈራና ተኻፈሉ ነቲ ኣገዳሲ ዕዮና ንምድጋፍ ድማ ወፈያ ግበር።


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ