እቲ ብ2020-21 ከቢድ ድቃስ ከም ዝደቀሰ ዝገልጽ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ሎሚ ንግሆ ወጺኡ ኢዩ። ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ ለንደን ቍጽሪ እናነከየ እኳ እንተ ኸደ ኣብዚ ቘራሪ ወርሓት እዚ ግን ቍጽሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት የጨንቐና ኢዩ። 10 ሚእታዊት ካብቶም ከቢድ ድቃስ ዘይብሎም ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ኢዮም እዚ ኸኣ ኣብ ብምሉኡ እቲ ለብዒ ልዑል ኰይኑ ኣሎ ። ነቲ ኣብ መንጎ እቶም ተስፋ ዝቘረጹ ማሕበረሰብ ለንደን ዝርከቡ መንእሰያት ብቐጻሊ ዘይበዝሑምዃኖም ንምፍታሕ ብሓባር ዝያዳ ኽንገብር ኣሎና።

ከምቲ ኣብ ናይ ዊንተር ስናፕሶት ጋዜጣና ዝጸብጸብናዮ ኣብ ኒው ሆሪዝዮን 20 ሚእታዊት ወሰኽ ናይቶም ድሮ ግዳም ሓደር ዝነበሩ መንእሰያት ርኢና ኢና እቲ ኣብ ማእከል ፖይንት ዝወጸ 'ዓመት ከም ካልእ' ዘርእስቱ ብሉጽ ጸብጻብ ከኣ እቲ ለብዒ ንመንእሰያት ብኸመይ ከም ዘጋፍዖም ንመንእሰያት ከኣ ግዳም ሓደር ከም ዝዀኑ ብንጹር ዘርኢ ኢዩ። ኣብዚ ቐረባ ሰሙናት ኣብ ለንደን ዝርከቡ ሰበ-ስልጣን ካብ ቤት ምኽሪ ግዳም ሓደር ምዃን ሓገዝ ደልዮም ኣብ ትሕቲ 25 ዝዕድሚኦም ሰባት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ክነግሩና ጸኒሖም ኢዮም። ብዙሓት መንእሰያት ኣባይቲ የድልዮም ከም ዘሎ ንጹር ኢዩ ፣ ብዙሓት ኣብ ጐደናታት እዮም ዚድይቡ ።

እዚ ንምስምማዕ ኣጸጋሚ እዩ ፣ መንእሰያት ኣብመደብ ምሕዳስን ግዳም ሓደር ምዃንን ኮቪድ ኣገዳሲ ግደ ኸም ዘለዎም ድማ የጕልሕ ። ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ግን ካብዚ እተፈልየ ተመክሮ እዩ ዘለዎም እተፈልየ ምላሽ ድማ የድልዮም እዩ ።

ሽርክነት መፍትሒ ኣብ ምፍጣር ኣገዳሲ ረቛሒ ኸም ዝዀነ ጌርና ኢና እንርእዮ ። ሆቴል 1824 ንምብጻሕ ምስ ዋዕላ ለንደን ምስ ዓበይቲ ሰበ-ስልጣን ለንደን ከምኡውን ምስ ዴፖል ሓቢርና ንዓዪ ነበርና እዚ ፕሮጀክት እዚ ኸኣ ነቲ መንእሰያት ኣብ ለንደን ኣብ ህጹጽ ኵነታት ዝነብሩሉ ቦታ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንምምሳል ኢዩ። እዚ ኽፍሊ ናይቲ ንመንእሰያት ዝሰማማዕ ካብ ጫፍ ክሳዕ ጫፍ ዝድቅስ ኣጸጋሚ ናይ ድቃስ መገድታት ክኸውን ኢና እንጽውዖ ዘሎና። ምስቶም ኣብ ለንደን ዝርከብ ናይ መንእሰያት ደገ ብጾትና ሓቢርና ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ንምክልኻል መንበሪ ንምርካብ ከምኡውን ዓቕሚ ንምስራሕ ምስ ለንደን ብቐረባ ንዓዪ ኣሎና። ምስተን ኣብ ለንደን ኰነ ኣብታ ሃገር ዚርከባ ኻልኦት ማሕበራት ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ከኣ ግዳም ሓደርን ሕማቕ ድቃስን ዜጋጥሞም መንእሰያት ንሃብትን ፖሊሲታትን ስርዓታትን ቀዳምነት ኪወሃቦም ኢና እንጣበቕ ዘለና ።

ኣብ ኒው ሆሪዝዮን ናይ ፖሊሲ ከምኡውን ናይ ብጻይነት ኣካያዲ ስራሕ ማሪክ ቫን ሃርስካምፕ ከምዚ ብምባል ይገልጽ - "ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ድሮ ዘድልዮም ደገፍ ንምርካብ ተቓሊሶም ኢዮም። ሕጂ እቲ ኣብ ለንደን ኣብ ትሕቲ 25 ዝዕድሚኦም ግዳም ሓደርን ሕማቕ ድቃስን እናወሰኸ ምኻዱ ነቲ ኮቪድ ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘሕደሮ ኣዕናዊ ጽልዋ የብርሆ ኣሎ። በቲ ዝዓበየ ትካል ለንደን ለንደን ከምኡውን ለንደን ምስዚ ዓውዲ እዚ ብሓባር ኰይኖም መፍትሒ ንምርካብ ዝገበርዎ ቘራጽነት ንተባባዕ ኢና ። ለንደን ግን በይና ኸምኡ ኽትገብር ኣይትኽእልን እያ ። መንግስቲ ድሕሪ እቲ ለብዒ ንሓዋሩ ምእንቲ ኸይሕደጉ ግዳም ሓደር ንዝዀኑ መንእሰያትን መንእሰያትን ዘለዋ ደገፍን ወፍርን ከተስፍሖ የድልያ ኢዩ።"

ሎሚ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ኒው ሆሪዝዮን ዚርከባ ጕጅለታትና ነቶም እተሸገሩ ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ንምድጋፍ ኣበርቲዐን ይዓያ እየን። ሎሚ ግን እቲ ሕማቕ ናይ ድቃስ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ንመንእሰያትን ንመንእሰያትን ኣብ ዝቕጽል ቅልጡፍን ነባርን ስጕምትታት ጽኑዕ ምድላው ንምግባር ዓቢ ኣጋጣሚ ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣድላዪ ኢዩ።

"ከቢድ ድቃስ ዋላ ሓደ ሰብ ዚደልዮ ነገር እኳ እንተ ዘይኰነ ካልእ ኣማራጺ ግን ኣይነበረንን። ኣብ ፈለማ ኣዝየ ፈራህኩ፣ ኣዝዩ ቘራርን ጸልማትን ዘይምሹእን እዩ ነይሩ። እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎን ንዓኻ መሕደሪ ኺህቡኻ ዚኽእሉ ሰባት ከም ዘለዉን ኣይፈልጥን እየ ነይረ ። " — ሎረንስ