ዜና

10 ለውጢ እትወስደሉ መዓልትታት

ኣብ 11 ጥቅምቲ 2023

ፊል ከሪ ቀንዲ ፈጻሚ ናይ ኤች. ኣይ. ሲ.

ከም ብሓድሽ ድማ እታ ዓለምለኻዊት መዓልቲ ግዳም ሓደር እያ ። 10/10 ኣብ ብሪጣንያ ግዳም ሓደር ምዃን ግን ምሉእ ምልክት ጥራይ እዩ። ኣብ ማእከል መንእሰያት ኒው ሆሪዝዮን መዓልቲ ግዳም ሓደር ዓለም ነቲ ቐደም ዝፈትሕናዮ ጸገም ከተዘኻኽረና እትኽእለላ መዓልቲ ኽህልዋ ኢና እንምነ፣ ከም ሕብረተሰብ መጠን ግዳም ሓደር ምዃን ንምጥፋእ ዝኣተናዮ መብጽዓ፣ ዝዀነ ይኹን መንእሰይ ብዘይ ቤት ምእንቲ ኸይከይድ ምስ ናይ ብሕቲ ህዝባዊ ከምኡውን ምስ መኽሰብ ዝርከቦ ትካላት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ዝዓዪ ፖለቲካ ኣሎ። 2023 እታ ዓመት እቲኣ ኣይኰነትን ። 

እወ ከምቲ ዝጸሓፍክዎ ካብዚ ኣገዳሲ ፍጻመ እዚ ርሒቕና ኽንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ስፍሓት እዚ ጕዳይ እዚ ካብቲ ኣብ ኒው ሆሪዝዮን ዘሕለፍክዎ ሓሙሽተ ዓመትን መንፈቕን ዝረኣኽዎ ዀነ ካብቲ መሳርሕተይ ሮና ኣብ ርብዒ ዘመን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝረኣየቶ ዝኸፍአ እዩ ። እቲ ተደጋጊፉ ዘሎ ኮቪድን ንህይወት ዘድሊ ወጻኢታትን ዘምጽኦ ቅልውላው ነቶም ዝኸድዎ ቦታ ዘይብሎም መንእሰያት ድሮ ኣጸጋሚ እዋን ኢዩ ዀይንዎም። ስለዚ ኸኣ ኢና ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 129,000 መንእሰያት ናብ ዋዕላኦም ግዳም ሓደር ኰይኖም ዝቐረቡ ቍጽሪ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማእከል መዓልቲ ዝጥቀሙ ሰባት ከኣ ብዕጽፊ ዝዛይድ ኰይኑ ዝረኣናዮም ። 

ግናኸ ከምዚ ኪኸውን ኣየድልን እዩ። ስፍሓት እቲ ጕዳይ ዘይፍለጥ እኳ እንተ ዀነ መፍትሒኡ ግና ከምኡ ኣይኰነን ። ስለዚ ኸኣ ኢና ምስ ልዕሊ 100 ዝዀና ምርኡያት ማሕበራት መንእሰያትን ግዳም ሓደርን ሓቢርና ፖለቲካዊ ሰልፊታት #PlanForThe129k ንኽቕበሉ ከምኡውን መንእሰያት ግዳም ሓደር ንኸይኰኑ ብዝሓሸ መገዲ ንምክልኻል ከምኡውን መንእሰያት ናጽነቶም ንምርካብን ንተኽእሎኦም ንምፍጻምን ዘድልዮም ገንዘባውን መንበሪ ድሕንነት ንኽህልዎም ኣብ መንግስቲ መስቀላዊ ደገፍ ክግበረሎም ጻውዒት ዘቕርብ። 

እታ ዓለምለኻዊት መዓልቲ ግዳም ሓደር ዝዀነት መዓልቲ እቲ ሰልፊ ሸቃሎ ዝገበሮ ኣኼባ ኣብቅዐ ትዛዘም ሰለስቲኦም ሰልፊ ኣብ ጸሓይ ዘሕለፍዎ ዓበይቲ ፖለቲካዊ እዋናት ድማ ኣብቅዐት። ነዚ ምልክታት ለውጢ ተጠንቂቕና ንከታተሎ ነበርና ንዝዀነ ይኹን መንግስቲ ዘቝመ ሰብ ድማ በቲ ኣብ ሕብረተሰብ ክንርእዮ ዘሎና ለውጥታት ተሓታቲ ኽንገብሮ ኢና ። ግዳም ሓደር ምዃን ብምሉኡ ስርዓት ዚሓትት እዩ ፣ እቲ ሰንኬሎ ምሳታቶም ደው ኪብል ከም ዘለዎ ንጹር እኳ እንተ ዀነ ንሕና እውን ናብ ገዛእ ርእስና ኽንጥምት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና ።  

ግዳም ሓደር መንእሰያት ንምጥፋእ ኵላትና ዘሎና ግደ ንጹር ኣይኰነን። ስለዚ ኸኣ ኢና ብ2018 ናይ ለውጢ ወፈራ ንምግባር 10 መዓልቲ ዝፈጠርና ፣ እዚ ወፈራ እዚ ኸኣ ንደገፍትና ኺገብርዎን ኪመያየጡን ኪውፍዩን ይሓትቶም ። ስለዚ ኸኣ ኢና እታ ኣብ ዓዓመት ናይ መወዳእታ መዓልቲ ናይቲ ወፈራ ዝዀነት ዓለም ኣብቲ ኣዝዩ ጽንኩር እዋን ተስፋ እትህብ ዘላ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ድማ ክንደይ ካባኻትኩም እጃምኩም ከተበርክቱ ኸም ዝመጻእኩም እንደገና እተነቓቕሕና ። ካብ ዲሾም ቍርሲ በጺሕና ምስ ጎልጋል ኴንና ምግቢ ኣዳሊና ምስ ዘ ጋርድያን ጋዜጣታት ኣዳሊና ኢና። ምስ ፓድካስት ተጸምቢርና ኣብ እዋን ምሳሕ መልእኽትና ኣካፊልና ከምኡውን ታሪኾም ኬካፍሉ ኻብ ዚደልዩ መንእሰያት እተላእከ blogታት ረኺብና ኢና። ብዙሓት ካባኻትኩም ከኣ ወፈያ ኽትገብሩን ገንዘብ ክትእክቡን ነቲ ኣብ ህይወትና ዚቀያየር ዕዮና ንምቕጻል ዜኽእለና ገንዘብ ከም ዘሎና ኸተረጋግጹን መጺእኩም ኢኹም። 

ዓለም ሕጂ ንዅላትና ብቕልጡፍ እትቀያየርን በዳህን ቦታ ኢያ መልእኽቲ ናይቲ ማእከል ግን ወትሩ ተስፋ ዝህልወና ኢዩ ። ዓለም ኣብ ቅድሚ መንእሰያት እተእትዎ ዝዀነ ይኹን ዕንቅፋት ብዘየገድስ ኣንፈቶም ይፈልጡ እዮም። እቲ ብድሆታት እናኸበዶም ብዝኸዱ ብዝበዝሐ ኢዩ ዝኸውን ። ንተኽእሎ መንእሰያት ኣትሒትካ ኽትርእዮ ኸም ዘይብልካ መዓልታዊ ተዘኻኺርና ኢና ። ብሓባር ኴንና ወትሩ መገዲ ኽንረክብ ኢና ።  

ምስ ግዳም ሓደር መንእሰያት ኣብ እትገብሮ ቓልሲ ምሳና ስለ ዝሓበርኩም አመስግነኩም ። 

#NHYC10Days #GivingPotentialAHome 


ናብ ላዕሊ

ደሃይ ግበር

ምስ ኵሉ እቲ ኣብ ኤን. ኤች. ኣይ. ሲ.

ምስ ዝርዝር ደብዳበታትና ተጸምበር

ቀልጢፍካ ምውጻእ